Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70454

Hankkeen nimi: NaBa-liiketoimintakonseptin kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.12.2014 ja päättyy 30.9.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NABA OY LTD

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2651591-8

Jakeluosoite: Korterinne 18 A3

Puhelinnumero: +358 405686959

Postinumero: 40630

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lakanen Jani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jani.lakanen(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 0405686959

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään NaBa-liiketoimintamallia sekä siihen kytkeytyviä valmennus- ja verkkovalmennuspalveluja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 16 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 15 820

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 16 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 15 820

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Korterinne 18 A3

Postinumero: 40630

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole merkitystä hankkeen kannalta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole merkitystä hankkeen kannalta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole merkitystä hankkeen kannalta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Palvelu haastaa vastuulliseen ajatteluun
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
Palvelut kehittävät suoraan terveyden optimointia henkilö- ja yhteisötasoilla
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen aluksi luotiin esitys alustavasta bisneskonseptista ja sen avulla haettiin asiakasymmärrystä kymmeniltä yritysten edustajilta. Tämän jälkeen konseptia tarkennettiin ja luotiin alustava viestintäkonsepti. Bisnes-ja viestintäkonseptien pohjalta luotiin verkkopalvelukonsepti sekä markkinoillemenosuunnitelma. Verkkopalvelu kehitettiin sisällöllisesti (tekstit, valokuvat ja videot) ja teknisesti suunnitelman pohjalta ja sitä testattiin erilaisilla potentiaalisilla loppuasiakkailla. Palvelua jalostettiin palautteiden perusteella. Hankkeen tuloksena on valmis verkkopalvelukonsepti sekä liiketoimintamalli palveluineen.