Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70457

Hankkeen nimi: Eka-Sorvaus OY Kehittäminen 2015

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.12.2014 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MIKA KAARLELA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1029789-9

Jakeluosoite: Pajatie 21

Puhelinnumero: +358 8 442048

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: NIVALA

WWW-osoite: www.eka-sorvaus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kaarlela Tero

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: turo.kaarlela(at)co.inet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 5906764

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on yrityksen toiminnan kehittäminen. Hankeeseen kuuluu kalustoinvestointeja, tietojärjestelmien sekä tuotantomenetelmien kehittämistä. Näiden toimenpiteiden tavoitteena on yrityksemme kilpailukyvyn parantaminen ja työpaikkojen lisääminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 43 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 346

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 43 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 35 346

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven

Kunnat: Nivala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Savenvalajantie 19

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: NIVALA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole nähty aiheelliseksi emmekä ole kyenneet perustelemaan varojen käyttöä tähän. Koska työnhakijoidemme joukossa ei ole ollut naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole nähty aiheelliseksi emmekä ole kyenneet perustelemaan varojen käyttöä tähän. Koska työnhakijoidemme joukossa ei ole ollut naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole nähty aiheelliseksi emmekä ole kyenneet perustelemaan varojen käyttöä tähän. Koska työnhakijoidemme joukossa ei ole ollut naisia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tuloksena olivat kaksi hankittua CNC-työstökonetta jotka parantavat yrityksemme kilpailukykyä sekä tuottavuutta. Sekä pintakäsittelyn parantunut ja dokumentoitu laatu. Myös tietojärjestelmän kehittäminen on parantanut yrityksemme kilpailukykyä.