Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70458

Hankkeen nimi: Once-polttoainetietojärjestelmän kansainvälisen kasvun suunnittelu 2014

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 12.12.2014 ja päättyy 31.5.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PROTACON TECHNOLOGIES OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0894048-6

Jakeluosoite: Seenintie 2

Puhelinnumero: +358 103472600

Postinumero: 40351

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite: www.protacon.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Talvela Vesa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CTO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: vesa.talvela(at)protacon.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 103472600

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Once-polttoainetietojärjestelmän kansainväliset vientitoimitukset.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 45 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 666

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 45 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 35 666

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Seenintie 2

Postinumero: 40320

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuoliriippumaton.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuoliriippumaton.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuoliriippumaton.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Protaconin kehittämä Protacon Once-polttoainetietojärjestelmä on saavuttanut markkinajohtajuuden Suomen markkinoilla. Lisää kasvua on lähdetty hakemaan kansainvälisiltä markkinoilta, erityisesti Pohjois-Amerikan suunnasta. ELY-keskuksen tukemana on toteutettu Kansainvälisen Kasvun Suunnitelma (TEKES), jossa keskityttiin Pohjois-Amerikan markkinoihin. Projektissa hankittiin laki- ja säännöstietoutta sekä toteutettiin markkinatutkimuksia, joilla selvitettiin Protacon Once-tuotteen markkinapotentiaalia eri liiketoiminta-alueilla. Uskomme järjestelmälle olevan kysyntää Pohjois-Amerikassa. Syksyn 2017 aikana pyrimme solmimaan palveluun liittyviä jälleenmyyntisopimuksia USA:ssa. Sopimusten myötä odotamme merkittäviä vientituloja ja tätä kautta myös lisää työllisyyttä ja verotuloja. ELY-keskuksen tuki mahdollisti hankkeen läpiviennin.