Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70459

Hankkeen nimi: "Pohjanrannan kongressi- ja hyvinvointikeskus"

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.9.2014 ja päättyy 31.8.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: POHJANRANTA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1476412-4

Jakeluosoite: Pohjantie 23

Puhelinnumero: +358 16275070

Postinumero: 94400

Postitoimipaikka: KEMINMAA

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lampela Mikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.lampela(at)pohjanranta.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400893529

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hyvinvointi ja ohjelmapalveluiden tuottaminen matkailijoille ja paikallisille asukkaille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 431 550

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 431 550

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 431 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 431 550

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Keminmaa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pohjantie 23

Postinumero: 94400

Postitoimipaikka: KEMINMAA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6.00, joihin työllistyvät naiset 3.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Palveluala on pääsääntöisesti naispainoitteinen toimiala ja alueellaon työttömiä naishakijoita paljon
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kylpyläosasto vaatii jossain suhteessa tarkemman tarkastelun henkilövalinassa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Yhtään luotua uutta työpaikkaa ei ole korvamerkitty kummalekkaan sukupuolelle

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 3
Rakentamisessa on otettu huomioon luonnonympäristön säilyttäminen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 6
Pohjanranta kuuluu investoinnin jälkeen kunnalliseen jätevesisysteemiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Pohjanranta kuuluu kunnalliseen jätepalveluun
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 8
Koko yksikkö on siirtynyt pelletti- ja maalämmön käyttöön
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 8 7
Hotelliin,Paanukirkkoon ja liikuntatiloihin on esteetön pääsy pyörätuolilla joko hissin tai luiskojen avuklla
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 9 9
Pyrkimyksenä on jo rakennetun milijöön (50-luvun) säilyttäminen. Kulttuuripalvelut
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutui sovitussa aikataulussa mutta myös muita kohteita remonttiin.