Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70460

Hankkeen nimi: Tutkimus multilaippojen ja teknisten TPE- ja kumituotteiden markkinapotentiaalista Saksassa ja Venäjällä

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.12.2014 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HT HI TECH POLYMERS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0676828-0

Jakeluosoite: Hallitie 1

Puhelinnumero: 038828600

Postinumero: 32740

Postitoimipaikka: SASTAMALA

WWW-osoite: www.hitech-polymers.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jussila Margit

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talouspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: margit.jussila(at)hitech-polymers.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504433107

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tutkimuksen kohteena on multilaippojen ja teknisten TPE- ja kumituotteiden markkinapotentiaali valituilla kohdealueilla, Saksassa ja Venäjällä. Molemmat ovat suuria, mutta yrityksellemme toistaiseksi kartoittamattomia markkinoita. Hankkeen tärkein tavoite on lisätä markkinaymmärrystä, löytää keinoja parantaa yrityksen ratkaisujen ja palvelutuotteiden tunnettavuutta ko. markkina-alueilla ja rakentaa toimiva yhteistyöverkosto kustannustehokkaasti. (liite1)

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 21 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 18 026

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 21 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 18 026

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Lounais-Pirkanmaan

Kunnat: Sastamala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hallitie 1

Postinumero: 32740

Postitoimipaikka: SASTAMALA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
hanke katsotaan olevan sukupuolesta riippumaton
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
hanke katsotaan olevan sukupuolesta riippumaton
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
hanke katsotaan olevan sukupuolesta riippumaton

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ks. oheinen Markkinatutkimus, ss. 3-12, yhteenveto sivulla 13.