Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70462

Hankkeen nimi: Tuotannon kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.12.2014 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MUOVISOLA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1032976-6

Jakeluosoite: Solantie 27 A

Puhelinnumero: +358 440670219

Postinumero: 83700

Postitoimipaikka: POLVIJÄRVI

WWW-osoite: www.muovisola.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kontkanen Toni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tuotantopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: toni.kontkanen(at)muovisola.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 443419549

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tuotannon kehittäminen kasvavan kysynnän mukaiseksi, sekä laadun takaamiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 133 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 129 573

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 133 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 129 573

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Polvijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Solantie 27 A

Postinumero: 83700

Postitoimipaikka: POLVIJÄRVI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa siten, että hankesuunnitelmassa on arvioitu toteutuksen vaikutusta sukupuolten tasa-arvon kannalta. Investointitoimenpiteiden vaikutus tasa-arvoon on neutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa siten, että hankesuunnitelmassa on arvioitu toteutuksen vaikutusta sukupuolten tasa-arvon kannalta. Kehittämistoimenpiteillä parannetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa mm. työtehtävien sopivuus kaikille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Energiaystävällisempiä koneita.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Energiaystävällisempiä koneita.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Energiaystävällisempiä koneita.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Energiaystävällisempiä koneita.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Energiaystävällisempiä koneita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Työpaikkoja maaseudulle
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-