Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70463

Hankkeen nimi: Vihreää Hoivaa Suomesta Singaporeen ( lyhenne VHSS)

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.12.2014 ja päättyy 31.8.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JUUAN HOITO JA HOIVA OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1526874-7

Jakeluosoite: Tetriahontie 10

Puhelinnumero: +358 503431955

Postinumero: 83900

Postitoimipaikka: JUUKA

WWW-osoite: www.vihreahoiva.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lipponen Marko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko.lipponen(at)vihreahoiva.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 505912128

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittämistoiminnalla valmistellaan yrityksen kansainvälistymispolku Singaporen markkinoille. Sillä on neljä tavoitetta: yrityksen markkinoilletulostrategian luominen Singaporeen,yrityksen kilpailuedun selkiyttäminen Singaporen vanhustenhuollon palvelumarkkinoilla ja kilpailuedun toteuttavan palvelukonseptin muotoilu, kumppanuusverkoston luominen Suomessa ja Singaporessa.Toimenpiteitä tavoitteiden toteuttamiseen ovat 1. Hoivapalveluiden liiketoimintaedellytysten selvittäminen. 2. Suhteiden luominen hoiva-alan toimijoihin Singaporessa. 3. Palvelukonseptin muotoilu Singaporen kohderyhmälle. 4. Yrityksen kansainvälisen henkilöstövaihdon selvittäminen. Tuloksena hankkeesta on Singaporen markkinoilletulostrategia on saatu tehtyä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 72 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 51 578

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 72 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 51 578

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Juuka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tetriahontie 10

Postinumero: 83900

Postitoimipaikka: JUUKA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 30, joihin työllistyvät naiset 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
hoiva- ja hoitoala on naisvaltainen toimiala, jossa enemmistä johdosta sekä hoitotyöntekijöistä ovat naisia. Miehiä alalle on tullut tasaiseen tahtia lisää, mikä on erittäin tervetullutta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Eri työtehtäviin on valittu tasapuolisesti sekä naisia että miehiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Molempia sukupuolia tarvitaan sekä johdossa että palvelutuotannon eri vaiheissa ja tehtävissä tasapuolisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 4
Palvelutuotantokonsepti perustuu siihen, että ihmiset saavat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Palvelutuotannon tärkein arvo on luontolähtöisyys ja tasapaino luonnon kanssa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 2
Palvelutuotantokonsepti perustuu siihen, että ihmiset saavat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Palvelutuotannon tärkein arvo on luontolähtöisyys ja tasapaino luonnon kanssa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Palvelutuotantokonsepti perustuu siihen, että ihmiset saavat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Palvelutuotannon tärkein arvo on luontolähtöisyys ja tasapaino luonnon kanssa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 3
Palvelutuotantokonsepti perustuu siihen, että ihmiset saavat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Palvelutuotannon tärkein arvo on luontolähtöisyys ja tasapaino luonnon kanssa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Palvelutuotanto toteutetaan luontoa kunnioittaen. Materiaalit ja jätteet käsitellään kierrättäen ja ekologisuuden periaatteita noudattaen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 3
Palvelutuotanto toteutetaan luontoa kunnioittaen. Materiaalit ja jätteet käsitellään kierrättäen ja ekologisuuden periaatteita noudattaen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Palvelutuotantokonsepti perustuu siihen, että ihmiset saavat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Palvelutuotannon tärkein arvo on luontolähtöisyys ja tasapaino luonnon kanssa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 2
Uudenlaista palvelukonseptia kehitetään luontolähtöisesti. Ekologisuus ja paikallisten arvojen kunnioittaminen on yritystoiminnan lähtökohta.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Tuetaan ihmiset kotona-asumista sekä luonnollista liikkumista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Palvelutuotannolla tuetaan ihmisen omaa elämänhallintaa ja hyvinvointia luontolähtöisesti ja yksikön arvoja kunnioittavasti. Terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaisuus huomioidaan hoivatyössä ja sen ohjaamisessa.
Tasa-arvon edistäminen 3 5
Molempia sukupuolia on tasa-arvoisesti palkattu hoitotyöhön ja vastuutehtäviin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Vihreällä hoivalla on ihmiseen suuri vaikutus. Tästä on kansainvälisiä tutkimuksia. Suomessa Vihreään Hoivaa ja sen vaikutusta ihmisten hyvinvointiin on alettu tutkia vasta viime vuosina. Ihmisen luontoyhteydellä on todettu selkeitä vaikutuksia fyysiseen ja henkiseen olotilaan sekä hyvinvointiin.
Kulttuuriympäristö 3 2
Vihreä Hoiva- palveluilla vahvistetaan ja tarvittaessa palautetaan ihmisen luontoyhteytä. Tällä on vaikutusta luonnontasapainoon ja kiertokulkuun. Esimerkiksi Luonnossa liikkuminen, marjastus, kalastus ja metsästys palautuvat toimintoina ihmisten arkeen ja juhlaan tuoden mukanaan hyvinvointia.
Ympäristöosaaminen 0 0
Vihreällä hoivalla on ihmiseen suuri vaikutus. Tästä on kansainvälisiä tutkimuksia. Suomessa Vihreään Hoivaa ja sen vaikutusta ihmisten hyvinvointiin on alettu tutkia vasta viime vuosina. Ihmisen luontoyhteydellä on todettu selkeitä vaikutuksia fyysiseen ja henkiseen olotilaan sekä hyvinvointiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-