Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70465

Hankkeen nimi: ROCKSERI OY:N LIIKETOIMINNAN KEHITTAMISPROJEKTI

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.12.2014 ja päättyy 30.9.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ROCKSERI OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2497397-4

Jakeluosoite: Kasarminkatu 8

Puhelinnumero: 0863324413

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.r-collection.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Norio Lilli

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: -

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: lilli.norio(at)r-collection.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405266595

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrityksen keskeisena tavoitteena on kasvaa ja laajentua seka toiminnallisesti etta alueellisesti. Kasvun myota kyetaan lisaamaan omaa tarjoamaa (tuotevalikoima ja palvelut, esim. paino- ja brodeerauspalvelut, lahjatavarapalvelut jne.) laajentamalla omaa osaamista uusien ammattilaisten myota. On ilmeista, etta yrityksen kasvutavoitteet (liikevaihdon vuosittainen kasvu, n. 8%) luo uusia tyovoimatarpeita niin yrityksen sisalla kuin alihankintaverkostossakin. Alueellisella laajentumisella tarkoitetaan seka laajentumista kotimaanmarkkinoilla etta kansainvalisesti mm. Eurooppaan ja Aasiaan. Kansainvalistyminen tarkoittaa seka verkkokaupparatkaisun ja sosiaalisen median kehittamista etta laadukkaan jalleenmyyjaverkoston kehittamista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 76 230

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 74 340

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 76 230

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 74 340

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kasarminkatu 8

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolitasa-arvo toteutuu Rockseri Oy:ssa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Molempia sukupuolia on tasa-arvoisesti edistetty koko hankkeen ajan
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on Rockseri Oy:n toiminnan kehittäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 6
Laatu ja tuotteiden pitkä elinkaari ovat keskeinen osa yrityksen strategiaa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Henkilöstön työviihtyvyys ja asiakkaiden arvojen huomioon-ottaminen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 5
Tuotekehityksessä pyrimme käyttämään ekologisia materiaaleja

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena oli yrityksen toiminnan, toimintatapojen ja prosessien kehittäminen, joka koostui yhtäältä toimintatapojen ja prosessien kehittämisestä ja toisaalta näitä tukevien tietoteknisten ratkaisujen kehittämisestä. Hankkeen aikana kehitettiin myös yrityksen jakeluverkostoa, mikä tarkoittaa lähinnä ulkomaisten potentiaalisten jälleenmyyjien löytämistä niin verkkokaupan kautta kuin kansainvälisiltä messuilta. Hanke toteutettiin aikataulun mukaisesti. Mukana oli koko yrityksen henkilökunta, koska järjestelmien vaihto koski kaikkia yrityksen toimialoja. Aloitimme projektin määrittelemällä tarpeemme ja kilpailuttamalla sähköisten järjestelmien tarjoajia. Muutamasta eri vaihtoehdoista valitsimme Lemonsoftin, jonka ERP-järjestelmä nyt toimii meillä yrityksen toiminnan kaikilla eri osa-alueilla: kirjanpidossa, logistiikassa, tuotannossa ja suunnittelussa. Nettikauppa oli samalla tarkoitus päivittää kansainvälisesti toimivaksi moderniksi kaupaksi. Lemonsoft keskustelee kassajärjestelmiemme kanssa, joten nettikauppa tuli vaihtaa uuteen toimittajaan Lemonsoftin vaihtuessa pääjärjestelmäksi. Tavoitteena oli saada englanninkielinen, kilpailukykyinen sivusto, jossa onnistuu kansainväliset toimitukset. Hanke kesti kauemmin ja kustansi enemmän, kuin alunperin oli tarkoitus. Lemonsoft on nyt käytössä, johon olemme osittain tyytyväisiä. Hankkeen loppuvaiheessa päätimme myös vaihtaa nettikauppatoimittajan. Olemme uuteen toimittajaamme tyytyväisiä ja nettikauppamme toimii erinomaisesti.