Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70467

Hankkeen nimi: Ekologinen kalastuspeli.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.12.2014 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VIISTOPRO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2653447-3

Jakeluosoite: Maijalantie 43

Puhelinnumero: +358 50 53 67 890

Postinumero: 88270

Postitoimipaikka: VUOLIJOKI

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hatva Teuvo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen pj.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teuvohatva(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 53 67 890

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään mobiililaitteille ns. free to play-ansaintalogiikkaa käyttävä strateginen kalastuspeli. Peli-ideana on pelihahmon toiminta ammattikalastajana joka kalastaa, prosessoi ja markkinoi saaliinsa. Pelimotoriikkaan kuuluu lisäksi kalaston ekologinen tasapaino, ts. valikoimaton ylikalastus kostautuu myöhemmässä vaiheessa heikompana menestyksenä, tätä kehitetään yhteistyössä WWF:n kanssa. Pelin avulla pelaaja oppii kuinka oma toiminta vaikuttaa ekologiaan ja tehdyt ratkaisut joko köyhdyttävät kalastoa tai auttavat kestävien kalavarantojen kehittymistä. Oppiminen tapahtuu pelaamalla jolloin samalla omaksutaan ekologisesti kestävää ajattelutapaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 33 550

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 21 249

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 33 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 21 249

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Maijalantie 43

Postinumero: 88270

Postitoimipaikka: VUOLIJOKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarvetta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Kalastuspeli soveltuu molemmille sukupuolille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Yhtenä tarkoituksena on saada myös tytöt ja naiset kiinnostumaan kalastusaiheisista kysymyksistä kuten esim. ekologinen tasapaino.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 6
Pelin ansiosta pelaaja ymmärtää ekologisen tasapainon tärkeyden luonnossa ja toteuttaa sitä myös muissa toimissaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 8
Kalastuspeli opettaa kalakantojen ekologisen tasapainotilan tärkeyden.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Kalastuspelissä olevat elementit opettavat olemaan tuhlaamatta myös ns. vähempiarvoisia kalakantoja tai muita resursseja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 9
Kalastuspeli kehittää vesi- ja kalakantojen kestäviä hyödyntämisperiaatteita.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin ekologista näkökulmaa hyödyntävä kalastuspeli (Marinatide.com).