Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70471

Hankkeen nimi: Black Donuts akatemia

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.12.2014 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: BLACK DONUTS ENGINEERING OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2352555-5

Jakeluosoite: Myllyhaantie 6E

Puhelinnumero: +358 503094474

Postinumero: 33960

Postitoimipaikka: PIRKKALA

WWW-osoite: www.blackdonuts.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hauvala Kai Petteri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kai.hauvala(at)blackdonuts.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 505969109

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen avulla on tarkoitus kehittää yritykselle vientituote, joka täydentää yrityksen aikaisempaa tuotevalikkoa. Asiakaspotentiaali ympäri maailmaa on olemassa jo valmiina. Koulutusohjelman suunnitelu, myynti ja toteutus.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 124 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 124 250

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 124 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 124 250

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Pirkkala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Myllyhaantie 6E

Postinumero: 33960

Postitoimipaikka: PIRKKALA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Pyritään koulutuksella edistämään tasa-arvoa kansainvälisesti ja kannustamaan asiakkaita palkkaamaan enemmän naistyöntekijöitä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole projektin päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Asiakas saa koulutuksen tuloksena merkittävän säästön jätekustannuksissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 6
ks. edellinen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 8
EU reach mukaisten materiaalien käyttö renkaiden valmistuksessa haitallisten kemikaalien sijaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 0
PAH-vapaat materiaalit ja jätemateriaalin väheneminen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 8 0
Raaka-aineiden tehokkaampi käyttö vähentää kuljetuksia
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
Asiakkaan henkilöstön motivointi ja sitoutuneisuus uuden osaamisen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 5
Asiakkaan tietoisuus materiaalin käytöstä ja hallinnasta ympäristön kannalta parantuu olennaisesti.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-