Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70475

Hankkeen nimi: JFT kehityshanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.12.2014 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JFT PARTS ROTORS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2264164-2

Jakeluosoite: Kytöahonkuja 4

Puhelinnumero: +358 400558428

Postinumero: 46800

Postitoimipaikka: MYLLYKOSKI

WWW-osoite: http://www.jft-rotors.com/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Arffman Tommi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tommi.arffman(at)jft-rotors.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400558428

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään ja lanseerataan oma pumppumalli, aloitetaan kilpailukykyinen pumppujen varaosien huolto- ja valmistuspalvelu, sekä kehitetään ja käynnistetään kansainvälisesti kilpailukykyinen ja laajenemishakuinen liiketoiminta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 97 417

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 51 196

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 97 417

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 51 196

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kytöahonkuja 4

Postinumero: 46800

Postitoimipaikka: ANJALANKOSKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Otetaan huomioon rekrytointivaiheessa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Minkäänlaista syrjintää ei hyväksytä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Osaaminen ja ominaisuudet ratkaisevat, ei sukupuoli.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Jatketaan elinkaarta, edistetään kunnostuksien kautta luonnonvarojen kestävää käyttöä, käytetään kestäviä materiaaleja
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 0
Kierrätyksen edistäminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Neutraali
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 0
Parantaa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 4
Kestävät materiaalit, metallinkierrätys
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 9
P.umppuja toteutetaan biokaasutuslaitoksiin
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Edistää vahvasti
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 10
Erittäin merkittävä vaikutus
Liikkuminen ja logistiikka 2 0
Toteutetaan järkevää logistiikkaa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 4
Työllisyys, työolosuhteet
Tasa-arvon edistäminen 2 3
Työilmapiiri ja toiminta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 3
Edistää
Kulttuuriympäristö 0 0
Neutraali
Ympäristöosaaminen 3 3
Kiinnitetään näihin arvoihin huomiota

9 Loppuraportin tiivistelmä

JFT Parts & Rotors Oy kehitti toimintaansa panostamalla voimaakkaasti omaan varaosa- ja pumpputuotantoon sekä vientitoiminnan kehittämiseen. Hankkeen seurauksena toiminnan laatu ja kilpailykyky on kehittynyt merkittävästi.