Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70481

Hankkeen nimi: Luonnollisen sisäilmaston ratkaisujen kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.12.2014 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NATURVENTION OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2432661-1

Jakeluosoite: Laukaantie 4

Puhelinnumero: +358408226322

Postinumero: 40320

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite: naturvention.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Soudunsaari Aki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: COO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: aki(at)naturvention.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358408226322

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on kehittää NV:n luonnollisen sisäilmaston ratkaisuista kansainvälisille markkinoille suunnattuja kokonaisuuksia, jotka vastaavat suurkaupunkien asiakkaiden tarpeisiin. Hankkeen aikana tuote- ja palvelukonseptit sekä niihin liittyvät tuotantomenetelmät lokalisoidaan kohdekaupunkeja ajatellen, eli kehittyy ymmärrys miten kv. ratkaisumme eroavat suomalaisiin olosuhteisiin tehdyistä ratkaisuista. Kehityskohteina ovat lisäksi kasvi- ja mikrobikantojen lokalisointi kohdekaupungeissa. Hankkeessa toimitaan sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä huomioiden. Nämä näkyvät mm. rekrytoinnissa ja tuote- ja palvelukonseptien ympäristöjalanjäljen minimoinnissa. Hankkeen tulokset toimivat toiminnan selkärankana tarjoten valmiuden nopeaan kansainvälistymiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 90 550

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 65 945

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 90 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 65 945

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Laukaantie 4

Postinumero: 40320

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3.00, joihin työllistyvät naiset 2.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei laajempaa analyysia, kts. alempi vastaus.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kaikki toimintamme on lähtökohtaisesti sukupuolisesti tasa-arvoista, joka näkyy mm. tasa-arvoisissa rekrytoinneissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Osana hankkeen toteuttamista.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 4
Koulutamme ihmisiä huomiomaan kasvien vaikutukset sekä biodiversiteetin että kasvien hyvinvointivaikutusten kautta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 8
Tuotteemme sisältävät aitoja kasveja ja biologisia prosessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Parannamme sisäilmaston laatua ja siten vähennämme ilmanlaatuun liittyvien ongelmien terveysvaikutuksia ihmisillä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Ratkaisumme ovat suunniteltu ekologisesti ja materiaalit ovat joko kierrätettyjä tai kierrätyskelpoisia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Tuotteemme ovat rakennettu erittäin vähäenergisiksi.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 6
Tuotteemme ovat 90 %:sesti tehty Suomessa, joten ne työllistävät jo nyt useita henkilöitä ja tarjoavat liiketoimintaa alihankkijoillemme.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Kehitämme hankkeessa myös palveluita, joista voi olla jopa yhteiskunnallista ja akateemista hyötyä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Parannamme ratkaisuillamme ihmisten hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Työllistämme sekä naisia että miehiä, nuoria ja vanhoja, opiskelijoita ja vaikeasti työllistetyviä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Kansainvälinen toiminta on aina monikulttuurisessa ympäristössä toimimista. Samalla viemme suomalaista yhteiskun
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 5
Kehittämämme patentoidut ratkaisut perustuvat biologisiin ja ympäristöön liittyviin prosesseihin, ja olemme mm. ensimmäinen yritys maailmassa joka hyödyntää biotransformaatiota ilman puhdistamiseen. Tätä osaamista voi hyödyntää maailmanlaajuisesti!

9 Loppuraportin tiivistelmä

Biologisen ilmanpuhdistusteknologian kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa teknologista ja biologista osaamista biologiseen ilmanpuhdistukseen liittyen. Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin mikrobi- ja kasvitasolla ratkaisuja nopeaan kansainväliseen kasvuun liittyen ja hankkeessa onnistuttiin ratkaisemaan merkittäviä ongelmia näiden lokalisointiin liittyen. Hanke tarjosi merkittävän kasvumahdollisuuden koko yritykselle ja mahdollisti täten erinomaiset valmiudet vahvaan kasvuun.