Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70482

Hankkeen nimi: Tuottavuus ja logistiikka 2015

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.1.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY LAHNAKOSKI AB

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0179257-2

Jakeluosoite: Lahnakoskentie 385

Puhelinnumero: +358 6 823 1700

Postinumero: 67500

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.lahnakoski.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sandström Kaj

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kaj.sandstrom(at)lahnakoski.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 68231711

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rakennusinvestoinnin tavoitteena on poistaa tilanpuuteongelmat. Ahtaat tilat hankaloittavat työntekoa ja lisäävät "tuottamatonta" työtä.Rakentamalla uusi tuotantorakennus ongelma poistuu ja työnteko tehostuu ja kilpailukyky paranee. Koneiden modernisoinnilla pyritään parantamaan konieden käytettävyyttä. Avainkoneet pitää olla koko ajan tuotannossa, muuten työ pysähtyy koko linjalla. Uusimalla vanhentunut sähkö-, ja pneumatiikkaohjausta seisokit poistuvat, ja sekä tehokkuus että tuottavuus paranee. Uusinvestoinneilla parannetaan tuottavuutta ja laatua.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 133 880

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 127 665

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 133 880

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 127 665

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lahnakoskentie 385

Postinumero: 67500

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tarpeeton
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Mahdollistaa naisten palkkaamisen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tarpeeton

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Uusilla tiloilla ja konekannan modernisoinnilla luotiin puitteet tehokkaampaan tuotantoon ja sen ansiosta onnistuimme lisäämään myyntiä.