Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70484

Hankkeen nimi: LureMaster

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.1.2015 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HAREMEC OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2583562-9

Jakeluosoite: Rantasauna 7

Puhelinnumero: +358 503869316

Postinumero: 91910

Postitoimipaikka: TUPOS

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Harjula Raimo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TJ

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: raimo.harjula(at)haremec.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 503869316

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään alustavan ideoinnin ja uutuustutkimuksen pohjalta täysin uudentyyppinen, vaihdettavalla syöttikapselilla varustettu viehe ja testataan sen toimivuus teknisesti sekä asiakkaan näkökulmasta. Laaditaan markkinointistrategia ja suunnitellaan markkinointitoimet sekä jälleenmyyntiverkosto. Toteutetaan markkinoinnin käynnistys ja solmitaan jälleenmyyntisopimukset ensimmäisten jakelijoiden kanssa..

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 28 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 21 557

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 28 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 21 557

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Liminka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Rantasauna 7

Postinumero: 91910

Postitoimipaikka: TUPOS

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke ei ole sukupuolisidonnainen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke ei rajoitu sukupuolisuuteen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolikysymys ei ole päätavoite. Tuotetta suositellaan kaikille käyttäjille, iästä ja sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Tuotanto pyritäään järjestämään mahdollisimman paljon paikallisesti. Tuotteen myynti jälleenmyyjien kautta vaikuttaa välillisesti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Kalastus harrastus lisää mielenvirkeyttä ja ulkonaliikkumista.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Tuotteen helppokäyttöisyyden avulla myös lapset ja naiset voivat innostua enemmän kalastusharrastuksesta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Syöttikapselilla varustetun kalastusviehe - hankkeen toteutusvaiheet etenivät seuraavasti: 1)Tuotteen suunnittelu ja iterointi 3D printattuja protoja hyödyntäen 2/2015-06/2015 2 Tuotesuojahakemus 3/2015-6/2015 (Raimo Harjula / Kolster) 3) Alihankintaverkoston (valmistus) selvitys 2-4/2015 4) Prototuotteen valmistustyökalujen suunnittelu ja teettäminen 05- 08/2015. Prototyökalujen modifikaatioita ja hienosäätöä on tehty vieläsyys-lokakuussa jotta voidaan varmistua tuotteen toimivuudesta ja voidaan myöhemmin teettää sarjavalmistustyökalut hankkeen aikana laaditun designin ja kokemusten pohjalta. 5) Tuotteen testausta on suoritettu jatkuvasti ensimmäisistä 3D printatuista protoista lähtien ja samalla saadun palautteen avulla tuotetta on edelleen kehitetty. Hankkeen aikana on saatu kehitettyä ja testatua tuoteidea ja myös sopimukset tuotteen valmistamiseksi ja kaupallistamiseksi 2016 lähtien on saatu allekirjoitettua yhteistyökumppanin kanssa. Projekti on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.