Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70485

Hankkeen nimi: RLA 3x10 -kasvuohjelma

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.1.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: RAVELAST OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2023104-1

Jakeluosoite: Tuppitie 10

Puhelinnumero: +358 405579915

Postinumero: 90820

Postitoimipaikka: KELLO

WWW-osoite: www.ravelast.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rukajärvi Pia

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: myyyntijohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pia.rukajarvi(at)ravelast.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405579915

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen avulla luodaan edellytykset globaalille ja kannattavalle kasvulle tuotannon tehostamisen ja tuoteportfolion uusimisen avulla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 172 930

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 150 731

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 172 930

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 150 731

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tuppitie 10

Postinumero: 90820

Postitoimipaikka: KELLO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 38, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty, sillä emme näe sukupuolinäkökulmaa olennaisena tekijänä yritystoiminnassamme.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole tehty, sillä emme näe sukupuolinäkökulmaa olennaisena tekijänä yritystoiminnassamme.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteet on määritelty toisaalla. Sukupuolten tasa-arvo ei ole hankkeen tavoite, vaikkakin kaikinpuolinen tasa-arvo on yrityksessämme toteutettava arvo.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteeena oli kilpailukyvyn parantaminen ja yrityksen kannattavan kasvun varmistaminen. Tämä toteutui mm. etabloitumalla yritysoston myötä Pohjois-Ruotsin markkinoille sekä modernisoimalla polyuretaanivalu-konekantaa markkinoiden edistyksellisemmillä laitteilla.