Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70486

Hankkeen nimi: Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.1.2015 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ARTTIM OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2191531-4

Jakeluosoite: Tuomiojantie 840

Puhelinnumero: +358415498324

Postinumero: 92470

Postitoimipaikka: TUOMIOJA

WWW-osoite: www.arttim.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Parttimaa Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.parttimaa(at)arttim.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358415498324

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteen on ottaa käyttöön yhteinäinen toiminnanohjausjärjestelmä, joka sisältää kaikki yrityksen toiminnan kannalta oleelliset osa-alueet, kuten tuntikirjanpidon, varastonhallinan ja laskutuksen. Samalla luodaan tietotekniset edellytykset toiminnanohjausjärjestelmälle ja erityisesti mahdollisuus käyttää järejestelmää ja yrityksen tietokantoja etäyhteyden kautta web-pohjaisesti, jolloin yteydenpito ja dokumentointi työmailta käsin helpottuu ja toiminta sitä kautta tehostuu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 16 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 16 260

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 16 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 16 260

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen

Kunnat: Siikajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tuomiojantie 840

Postinumero: 92470

Postitoimipaikka: TUOMIOJA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeella ei ole suoranaisia vaikutuksia sukupuolinäkökantaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke edesauttaa sukupuolineutraalia toimintaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei sinällään liity tasa-arvoon.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Hanke tehostaa toimintaa ja mahdollistaa etäkäytön, jolloin ihmisten ei tarvitse fyysisesti liikkua paikasta toiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei oleellista vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei oleellista vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei oleellista vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei oleellista vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Toiminta tehostuu ja ylimääräisten työvaiheiden poisjäänti vähentää materiaalin kulutusta ja jätteiden syntyä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei oleellista vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 2
Hanke luo paikallisia työpaikkoja, koska työntekijämäärää pystytään lisäämään.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Palvelut paranevat nopeamman vastausajan myötä.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Vähentää liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Toimiva hallinto lisää henkilöstön hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Luo suuremman mahdollisuuden työllistää myös naisia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei oleellista vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei oleellista vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 2 2
Parantaa myös ympäristötietoisuutta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-