Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70487

Hankkeen nimi: Utvecklandet av företagets marknadföringsstrategi och SaaS koncept nationellt och internationellt

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.1.2015 ja päättyy 30.8.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY RAISOFT LTD

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1615982-5

Jakeluosoite: Oy Raisoft Ltd

Puhelinnumero: +358 400506749

Postinumero: 67101

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.raisoft.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Åström Robert

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: VD

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: robert.astrom(at)raisoft.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 445880375

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektets mål är att utveckla företagets marknadsföringsstrategi med tanke på ökad export och inhemsk försäljning. Åtgärder: 1) Utveckla företagets marknadsföringsstrategi 2) Utveckla företagets SaaS service med målsättning att effektivera installering, uppdatering, monitoring, säkerhet och andra funktioner inom SaaS service Reslutat som önskas uppnås är en mera målinriktad marknadsföringsstrategi, ökad export av företagets produkter, men också en ökad inhemsk försäljning. Vidare en effektivare (mindre resurskrävande) SaaS service verksamhet

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 60 620

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 60 620

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 60 620

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 60 620

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vasavägen 6

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Har inte utförts
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Inte aktuellt
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Inte aktuellt

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 3
Förbättring av äldreomsorgens kvalitet och effekter
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ely hankkeen ansiosta Raisoft on panostanut pilvipalvelun kehittämiseen ja markkinoinnin tehostamiseen. Projekti edesauttoi yrityksen kasvua ja laajentumista uusille markkinoille.