Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70491

Hankkeen nimi: Metallituotteiden alihankinta menetelmien kehittäminen, tehostaminen ja tuottavuuden parantaminen vaativaan piensarjatuotantoon liittyen.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 27.1.2015 ja päättyy 31.1.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: RIIHIMÄEN RITEMA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1107797-8

Jakeluosoite: Kylänraitti 5

Puhelinnumero: +358505222244

Postinumero: 11710

Postitoimipaikka: RIIHIMÄKI

WWW-osoite: www.ritema.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Erja Eiro

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallituksen pj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: erja.eiro(at)ritema.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505222244

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehitysprojektin tavoitteena hallitun kasvun turvaaminen asiakkaiden lisääntyvistä odotuksista johtuen. Vientiin menevien komponenttien ja tuotteiden tuotantokyvyn nosto. Tuottavuuden kehittäminen lisäämällä henkilöstön koulutusta ja työssäjaksamista. Tuotantolaitteiden käytön tehostaminen ulkopuolista koulutusta järjestämällä sekä kapasiteetti ja ostohallinnan tehostaminen tuotannonohjausjärjestelmän avulla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 39 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 39 500

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 39 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 39 500

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Riihimäen

Kunnat: Riihimäki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kylänraitti 5

Postinumero: 11710

Postitoimipaikka: RIIHIMÄKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei oleellinen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Pyrimme lisäämään naistyöntekijöiden määrää.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei oleellinen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-