Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70492

Hankkeen nimi: Lean-ohjauksen käyttöönotto ja tuotannon tehostaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.1.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: EL-KORI OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0609779-8

Jakeluosoite: Tehtaantie 1

Puhelinnumero: +358440490911

Postinumero: 17200

Postitoimipaikka: VÄÄKSY

WWW-osoite: Vääksy

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nordström Marjut

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjut.nordstrom(at)el-kori.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358440490911

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrityksessä otetaan lean-ohjaus käyttöön tuotteen markkinoinnista tuotteen luovutukseen. Samalla käydään läpi koko toimintaprosessi, muutetaan tuotannon lay-out, kehitetään tuotetta rakenteellisesti, parannetaan virtaustehokkuutta ja vähennetään hävikkiä. Henkilöstön kanssa yhteistyössä parannetaan toimintaprosesseja. Tuloksena on tehokkaat prosessit, yritys pystyy joustavasti vastaamaan kysynnän vaihteluihin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 38 550

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 31 380

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 38 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 31 380

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Asikkala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tehtaantie 1

Postinumero: 17200

Postitoimipaikka: VÄÄKSY

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei tässä vaiheessa ajankohtainen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
otamme huomioon projektissa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
otamme huomioon tasa-arvokehityksen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 1
hävikin pienentäminen tavoitteena
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 1
työpaikkojen säilyttäminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
parempi työmotivaatio
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 2 2
jätelajittelu sisältyy projektiin

9 Loppuraportin tiivistelmä

EL-Korissa tehostettiin tuotantoa ja markkinointia ottamalla Lean-ajattelu toimintatavaksi. Turhat työvaiheet karsittiin, työtilat selkeytettiin, tiedonkulku parannettiin, otettiin käyttöön digitaalinen tiedonsiirto.