Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70494

Hankkeen nimi: Uusien pakkaustuotteiden valmistuslinjojen rakentaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.1.2015 ja päättyy 31.1.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PUNKAHARJUN PUUTAITO OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0730884-1

Jakeluosoite: Taitotie 8

Puhelinnumero: +358 405203982

Postinumero: 58500

Postitoimipaikka: PUNKAHARJU

WWW-osoite: www.puutaito.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tirronen Janne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja/o

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne.tirronen(at)puutaito.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405203982

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uusien pakkaustuotteiden valmistuslinjojen rakentaminen (UPVR). Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa siten, että hankesuunnitelmassa on arvioitu toteutuksen vaikutusta sukupuolten tasaarvon kannalta. Investointi- ja kehittämistoimenpiteiden vaikutus tasa-arvoon on neutraali.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 269 850

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 233 009

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 269 850

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 233 009

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Taitotie 8

Postinumero: 58500

Postitoimipaikka: PUNKAHARJU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Miehille ja naisille on osoitettu omat sanitettitilat.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Koneiden modernisointi vaikuttaa siten, että ei tarvita yhtä paljon voimaa (työntekijältä), joten mahdollinen myös naisellle.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite!

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 0
Puuraaka-aine on uusiutuva raaka-aine. Uudella koneella raaka-aine pystytään käyttämään tarkemmin. Hukka käytetään lämpöenergiaksi. Ja kun tuotantomäärä tehostuu -> säästetään kuljetuskustannuksissa, koska ei tarvitse pilkkoa tilauksia useampiin kuljetuseriin -> yhdellä kuljetuksella koko tilaus.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Ks. edellinen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Yritys sijaitsee kaavoitetulla teollisuusalueella.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Alihankkijan kanssa sopimus jätteen lajittelusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Puu on uusiutuva energialähde -> hukkamateriaali käytetään lämmönlähteenä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Työpaikat.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Uudella koneella raaka-aine pystytään käyttämään tarkemmin. Hukka käytetään lämpöenergiaksi. Ja kun tuotantomäärä tehostuu -> säästetään kuljetuskustannuksissa, koska ei tarvitse pilkkoa tilauksia useampiin kuljetuseriin -> yhdellä kuljetuksella koko tilaus.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Työpaikat luovat hyvinvointia ja tasa-arvoa.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Työpaikat luovat hyvinvointia ja tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Työntekijöitä eri etnisistä lähtökohdista.
Kulttuuriympäristö 10 10
Yritys pohjaa vanhaan punkaharjulaiseen vahvaan puuteollisuusosaamiseen.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

UPVR, uusien pakkausmateriaalien valmistuslinjojen rakentaminen.