Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70495

Hankkeen nimi: Ylivoimalan moottoriohjelmien kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.1.2015 ja päättyy 30.9.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY YLIVOIMALA AB

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2328274-1

Jakeluosoite: Palolantie 20

Puhelinnumero: +358 401581695

Postinumero: 90620

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.ylivoimala.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pehkonen Ville

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ville.pehkonen(at)ylivoimala.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 401581695

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tuotekehitystä varten Ylivoimala on investoimassa simuloivan tehodynamometrin hankintaan ja raskaankaluston testilaboratorion kehittämiseen. Testilaboratorio on tarkoitus asentaa Ylivoimalan Ruskossa sijaitseviin tiloihin. Testilaboratoriossa on mahdollista hyödyntää alan uusinta teknologiaa kehitettäessä moottoriohjelmia edelleen kustannus- ja polttoainetehokkaimmiksi sekä toimitarkoitukseensa paremmin soveltuviksi. Tällä hetkellä vastaavia laboratorioita ei ole Suomessa, joten olisimme alan pioneereja. Testilaboratoriossa on mahdollista simuloida esimerkiksi tietyn reitin ja auton käyttötarkoituksen mukaan moottorille optimaalinen ohjelma. Näin kuljetusyrittäjille voidaan tehdä täysin yksilöityjä ratkaisuja, joka parantaa entisestään autojen tuottavuutta ja polttoainetehokkuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 42 760

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 42 760

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 42 760

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 42 760

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Palolantie 20

Postinumero: 90620

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Yritykselle tärkeää löytää oikeat osaajat oikealla paikalle (sukupuolesta riippumatta)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Yritykselle tärkeää löytää oikeat osaajat oikealla paikalle (sukupuolesta riippumatta)
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Yritykselle tärkeää löytää oikeat osaajat oikealla paikalle (sukupuolesta riippumatta)

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 8
Välitön polttoainesäästö parempien moottoriohjelmien kautta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 8
Välitön polttoainesäästö parempien moottoriohjelmien kautta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 8
Välitön hiilijalanjäljen pieneneminen polttoainesäästöjen kautta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Polttoainesäästöjen kautta yrittäjien taloudellisen tilan parantaminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Polttoainetehokkaiden moottoriohjelmien asennus ja kehittäminen
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
Energiatehokkuuden lisääminen ja hiilijalanjäljen pieneneminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke käynnistyi tammikuussa 2015 kartoittamalla toimijoita, joilta voisi hankkia parhaan raskaankaluston tehodynamometrin. Edellä mainitun laitteen hankinta tuli ajankohtaiseksi, koska Ylivoimala on halunnut panostaa erityisesti omiin, laadukkaisiin raskaankaluston moottoriohjelmiin. Yrityksen johdon mielestä Ylivoimalan tilanne tammikuussa 2015 oli hyvä, mutta uuden polven moottoreiden (Euro 6 -luokka) toisi suuren haasteen tullessaan tuotekehitykseen. Lisäksi Ylivoimalan tavoitteena oli ja on tarjota raskaankalauston parissa työskenteleville yrittäjille kalustosta riippumattomasti markkinoiden parhaat moottoriohjelmat. Tämä edellytti myös vanhojen ohjelmien tekemistä entistä paremmiksi niin hyötysuhteeltaan kuin polttoainetehokkuudeltaan. Tehodynamometri hankittiin Yhdysvalloista ja sen hankita oli suuri investointi yritykselle. Laite asennettiin alkukeväästä Ylivoimalan toimitiloihin Oulun Ruskoon. Jo ensimmäisestä päivästä lähtien laite on hyödyttänyt uusien ja vanhojen moottoriohjelmien kehittämisessä. Puolen vuoden tuotekehitysprojektin aikana Ylivoimala sai aikaiseksi esimerkiksi Scanian Euro 6 -malliin moottoriohjelman, joka säästi kuljetusyrittäjältä noin 8 % polttoainekustannuksissa. Sanomattakin oli selvää, että tällaisen ohjelman asiakastyytyväisyys on ollut korkeaa luokkaa. Investointi- ja tuotekehityshanke on ollut Ylivoimalan mielestä hyvin onnistunut. Yrityksen ohjelmistot ovat parantuneet projektin seurauksena huomattavasti ja samalla Ylivoimalan tunnettavuus ja brändiarvo on kasvanut asiakaskunnassa. Projektin vaikutus myös yrityksen taloudelliseen asemaan on ollut positiivinen niin kasvun kuin kannattavuudenkin osalta. Kasvun myötä Ylivoimala on palkannut yhden lisähenkilön toimistoon huolehtimaan kasvaneesta talouteen liittyvistä tehtävistä. Tulevaisuudessa yrityksellä on edessä hyvin todennäköisesti myös uuden asentajan palkkaaminen, jotta Ylivoimala voi vastata kasvaneeseen kysyntään. Ylivoimala kiittää ELY-keskusta saamastaan tuesta, jota ilman näin laadukkaan projektin läpivieminen olisi ollut mahdottomuus.