Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70498

Hankkeen nimi: (LOGIAL) Logistiikan valvontajärjestelmä

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2014 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LAMESA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2460956-6

Jakeluosoite: Liikasentie 12

Puhelinnumero: +358 44 354 4871

Postinumero: 90540

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.turvahallinta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pekarila Kai

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kai.pekarila(at)turvahallinta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 8308 007

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Järjestelmä suojaa liikkuvaa kalustoa ja sen ympäristöä esim. polttoainevarkauksilta, vahingoilta ja ilkivallalta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 21 491

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 10 121

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 21 491

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 10 121

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Puistokatu 34 A, 2.krs

Postinumero: 90120

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysi on tehty oman henkilökunnan toimesta logistiikka-alan toimijoita haastatellen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Logistiikan yleisen turvallisuuden lisääntyminen edistää myös naisten hakeutumista alalle. Hankkeessa toteutetaan konkreettisten tuotteiden ja palveluiden avulla omaisuuden ja henkilöiden suojaamista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kaikki hankkeen toimenpiteet johtavat sukupuolten tasa-arvon edistämiseen lisääntyvän yleisen turvallisuuden kautta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 0
Polttoaineen hävikki vähenee. Vahingontekojen vähentyessä kaikenlainen vahinkojen korjaaminen vähenee
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 0
Polttoneste- ja lastivarkauksien väheneminen vähentää hukkakulutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 0
Estetään varkauksien ja kuljetusvahinkojen seurauksena haitallisesten nesteiden valuminen luontoon
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 0
Estetään varkauksien ja kuljetusvahinkojen seurauksena haitallisesten nesteiden valuminen luontoon
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Turvalaitteet voidaan kierrättää (SER)
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 0
Polttoaineen hävikki vähenee
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 0
Palveluun kuuluvien laitteistojen asennus tapahtuu jatkossa paikallisen elinkeinonharjoittajan toimesta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
Kuljetuskalusto sekä muut koneet ja laitteet voidaan jättää yksin vartioituna paikoilleen. Ei tarvitse turhaan liikuttaa kalustoa säilytyshallien ja työmaiden välillä. Saadaan yksityiskohtaista tietoa logistiikan eri vaiheista - toimintaa voidaan tehostaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 8
Kuljettajan mielenrauha, meilenterveys ja turvalisuuden tunne lisääntyy kun tietää että joku valvoo.
Tasa-arvon edistäminen 0 8
Logistiikan yleisen turvallisuuden lisääntyminen edistää myös naisten hakeutumista alalle
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 8
Logistiikan yleisen turvallisuuden lisääntyminen edistää myös eri kulttuureista lähtöisin olevien henkilöiden hakeutumista alalle. Yhteiskunnallisesti myös haja-asutusalueet saadaan tehokkaan ja turvallisen valvonnan piiriin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-