Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70502

Hankkeen nimi: Marjojen jalostusarvon kasvattaminen uusilla prosesseilla

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.2.2015 ja päättyy 29.2.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: POLARFORMA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0560025-9

Jakeluosoite: PL 17

Puhelinnumero: +358 400392494

Postinumero: 94401

Postitoimipaikka: KEMINMAA

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Korteniemi Veli-Markku

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallituksen pj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: v-m.korteniemi(at)lapinnova.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400392494

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa valmistellaan testauksilla ja muilla kokeiluilla uusia prosesseja marjojen ja niiden ainesosien prosessoimiseksi ja talteenottamiseksi siten, että laatu ja bioaktiivisuudet säilyvät.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 12 260

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 11 062

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 12 260

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 11 062

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tietokatu 6 c/o Lapinnova Oy

Postinumero: 94600

Postitoimipaikka: KEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei ole sellainen hanke
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei ole sellainen hanke
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei ole sellainen hanke

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
luonnonraaka-aineen maksimaalinen käyttö ja lisäarvot
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 10
kasvien hyödyntäminen hyvillä menetelmillä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
sivuvirtojen hyödyntäminen ja siten jätevirtojen vähentäminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 10
terveeelinen ja terveysvaikutteinen ruoka
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 10
luonnonraaka-aineiden hyödyntäminen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa testattiin uusia menetelmiä marjojen ja niiden ainesosien prosessointiin tavoitteena laadukkaat bioaktiivisia ainesosia sisältävät raaka-aineet teollisuudelle. Tuloksena saatiin tärkeää tietoa tulevaa päätöksentekoa varten.