Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70506

Hankkeen nimi: Mikemet Oy:n tuotannon kehittäminen ja laajentaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.2.2015 ja päättyy 31.5.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MIKEMET OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0596480-2

Jakeluosoite: Työkeskuksenkatu 4

Puhelinnumero: +358 400859867

Postinumero: 50170

Postitoimipaikka: MIKKELI

WWW-osoite: www.mikemet.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hyyryläinen Heli

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: talouspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heli.hyyrylainen(at)mikemet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400859867

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Mikemet Oy kehittää ja laajentaa toimintaansa investoimalla nykyaikaiseen ja tehokkaaseen konekantaan. Investointi takaa nykyisten työpaikkojen säilymisen ja uusien työpaikkojen lisäysmahdollisuuden osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille, sekä tuotannonohjauksesta vastaaville ammattimiehille. Hankkeen tavoitteena on lisäksi sisään ajaa tuotantoon Lean-ajattelua sekä teollisen internetin konseptia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 281 560

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 278 030

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 281 560

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 278 030

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Työkeskuksenktatu 4

Postinumero: 50170

Postitoimipaikka: MIKKELI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tarvetta analyysille. Hanke sukupuolitasa-arvoinenen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole tarvetta analyysille. Hanke sukupuolitasa-arvoinenen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole tarvetta analyysille. Hanke sukupuolitasa-arvoinenen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Mikemet Oy on pystynyt kehittämään ja kasvattamaan toimintaansa investoimalla nykyaikaisiin tuotantovälineisiin. Investoinnin avulla on säilynyt metallialan työpaikat maakunnassa ja on pystytty vahvistamaan ja laajentamaan yhteistyötä muiden paikallisten yritysten kanssa. Lean-toimintamalli ja teollinen internet ovat omalta osaltaan olleet apuna tehokkaampien ja kannattavampien toimintamallien löytämisessä.