Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70510

Hankkeen nimi: PK-yritysten raportointityökalu XL-BI

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2015 ja päättyy 31.5.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: POWEN OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1032520-4

Jakeluosoite: Kauppakatu 28 A 59

Puhelinnumero: +358 408422809

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite: www.powen.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Suominen Sari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sari.suominen(at)powen.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 408422809

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on tuotteistaa pienille ja keskisuurille yrityksille raportointityökalu, jossa hyödynnetään olemassa olevia järjestelmiä kuten Office 365 ja Exceliä sekä näihin liitettäviä maksuttomia raportointilisäohjelmia. Näin asiakas saa huimia kustannussäästöjä lisenssien osalta, mutta saa silti tarvittavat raportit ja mittarit kannattavuuden ja kilpailuedun varmistamisksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 30 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 28 223

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 30 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 28 223

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppakatu 28 A 59

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Yrittäjinä on jo kaksi naista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Yrittäjinä on jo kaksi naista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Yrittäjinä on jo kaksi naista.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Powen Oy:n kasvu tulokselliseksi tiedolla johtamisen ja arjen analytiikan palveluyritykseksi alkoi hankkeen aikana. Vahvistimme osaamistamme, kehitimme palveluitamme ja laajensimme asiakaskuntaamme. Konkreettisia tuloksia ovat liikevaihdon kasvu 31%:lla ja uuden vakituisen työntekijän palkkaaminen. Tulemme edelleen jatkamaan työtä, joka on hankkeen aikana saanut erittäin innovatiivisen ja vakaan alun.