Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70512

Hankkeen nimi: Galaxy Of Words ¿ pelinomainen oppimisympäristö vieraiden kielten sanaston opiskeluun

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.3.2015 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AGOEDU OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2666043-7

Jakeluosoite: Ulappakatu 1 A 56

Puhelinnumero: +358405710881

Postinumero: 02320

Postitoimipaikka: ESPOO

WWW-osoite: www.agoedu.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jaakko Kuukka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaakko.kuukka(at)agoedu.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405710881

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Agoedu Oy:n Galaxy of Words on vieraiden kielten sanaston oppimiseen kehitetty mobiilisovellus. Sovelluksessa opiskellaan vieraan kielen sanoja hauskalla, tehokkaalla ja koukuttavalla tavalla. Hankkeen päätavoitteena on edistää kielten osaamista ja täten lähentää eri kulttuureja ikään, sukupuoleen tai etniseen taustaan katsomatta. Sovellus julkaistaan Applen App Storessa kesällä 2015.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 27 180

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 22 718

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 27 180

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 22 718

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Riihimäen

Kunnat: Riihimäki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Paloheimonkatu 2

Postinumero: 11130

Postitoimipaikka: RIIHIMÄKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Helppo ja edullinen tapa kouluttautua edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa erityisesti kehittyvissä maissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ks. yllä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on edistää kielten osaamista ja täten lähentää eri kulttuureja ikään, sukupuoleen tai etniseen taustaan katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Digitaaliset ratkaisut edistävät luonnonvarojen kestävää kehitystä vähentäen painetun materiaalin käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ks. yllä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ks. yllä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ks. yllä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ks. yllä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Ks. yllä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ks. yllä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
Yritys pyrkii ostamaan kaikki kehittämispalvelut kotimaisilta yrityksiltä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 4
Hankkeen välillisenä vaikutuksena yritys voi myöhemmässä vaiheessa konsultoida koulutukselliseen liiketoimintaan liittyen myös muita yrityksiä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Yrityksen nykyiseen tilanteesen nähden ei relevantti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 8
Hankkeen päätavoitteena on edistää kielten osaamista ja täten lähentää eri kulttuureja ikään, sukupuoleen tai etniseen taustaan katsomatta.
Tasa-arvon edistäminen 4 8
Ks. yllä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 8
Ks. yllä.
Kulttuuriympäristö 4 8
Ks. yllä.
Ympäristöosaaminen 4 8
Ks. yllä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Agoedu Oy:n Galaxy of Words on vieraiden kielten sanaston oppimiseen kehitetty mobiilisovellus. Sovelluksessa opiskellaan vieraan kielen sanoja hauskalla, tehokkaalla ja koukuttavalla tavalla. Hankkeen päätavoitteena on edistää kielten osaamista ja täten lähentää eri kulttuureja ikään, sukupuoleen tai etniseen taustaan katsomatta. Sovellus on julkaistu Applen App Storessa Suomen markkinoilla. Tulevaisuudessa sovellus on myös saatavilla globaalisti.