Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70514

Hankkeen nimi: Inarijärven mobiilimökit

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.5.2014 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ESKO ADVENTURES

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1990951-3

Jakeluosoite: Koskelantie70

Puhelinnumero: +358 407378181

Postinumero: 99870

Postitoimipaikka: INARI

WWW-osoite: www.lakeinari.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Aarnio Esko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: omistaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: info(at)lakeinari.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 407378181

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on lisätä Inarijärven ympärivuotista matkailukäyttöä. Hankkeen aikana rakennetaan talvikäyttöön siirrettäviä mukavia luonnontarkkailumökkejä sekä tuotetaan palveluja niillä ja niiden ympärille. Kesälle kehitetään pienveneohjelma, jossa liikutaan aurinkoenergialla Inarijärvellä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 40 560

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 39 230

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 40 560

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 39 230

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin

Kunnat: Inari

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Koskelantie 70

Postinumero: 99870

Postitoimipaikka: INARI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarvetta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei tarvetta, neutraali näkökulma.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Muu päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 9
Tuotteissa käytetään pääasiassa uusiutuvaa energiaa, joka lisännee asiakkaiden kiinnostusta asiaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 7
Sama kuin yllä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 10
Tuote pyrkii olla vaikuttamatta luontoon. Luonnontarkkailuohjelmat lisäävät asiakkaiden ympäristötietoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 4
Maata ja vesistöjä pyritään suojelemaan hankkeessa, jossa liikutaan paljon pintaveden päällä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 10 10
Ohjelmia tehdään pääasiassa Natura 2000 -kohteissa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hanke pyrkii kestävien materiaalien käyttöön ja maatumattoman jätteen vähäisyyteen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 10
Hankkeessa käytetään paljon uusiutuvia energialähteitä, joita myös asiakkaat alkanevat suosia omassa käytössään.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Tuotteet sopivat hyvin Inarin elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen ja lisäävät kunnan eko-imagoa ja kiinnostavuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Tuotteet ovat aterioita lukuunottamatta aineettomia palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 8 0
Asiakkaita kuljetetaan yrittäjän toimesta bussilla ja kelkan vetämänä, paikallisten yrittäjien toimesta busseilla sekä asiakkaiden omalla lihasvoimalla suksilla, lumikengillä ja polkupyörillä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Tuotteet kuuluvat hyvinvointimatkailun kategoriaan.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Sukupuolineutraalit palvelut.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke on yhdenvertainen kaikille ryhmille.
Kulttuuriympäristö 4 4
Hanke pyrkii tuomaan kulttuuriympäristön parhaat puolet esiin (tukikohta, punaiset mökit, veneily) ja kehittämään sitä.
Ympäristöosaaminen 6 8
Hankkeen yrittäjällä on luonto-oppaan taustan perusteella vankka ympäristöosaaminen ja kyky jakaa tietoa seikkaperäisesti.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankerahoituksen ansiosta mobiilimökin prototyyppi päästiin rakentamaan kesällä 2014. Tuote alkoi toimia, se myi hyvin ja asiakkaat olivat tyytyväisiä. Investoinnit suoritettiin suunnitellusti, yritystoiminta on kannattavalla pohjalla ja tulevaisuus näyttää valoisalta. Hanke työlllistää tällä hetkellä suoraan tai alihankintana 5 henkilötyövuotta.