Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70522

Hankkeen nimi: Houseboat- elämyksellisellä matkailukonseptilla kv-markkinoille

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.12.2014 ja päättyy 30.9.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY BELLAMER LTD

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0863016-2

Jakeluosoite: Huvilatie 19

Puhelinnumero: +358 405005219

Postinumero: 40200

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite: www.houseboat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nikolsson Iouri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: nikolsson(at)msn.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405005219

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena rakentaa ja kaupallistaa menestyksellinen Houseboat -palvelukonsepti kv-asiakkaille. Palvelukonsepti sisältää, brändin rakentamisen ja markkinointikonseptin rakentamisen (sähköinen markkinointi ja kv-jakelukanavien kehittäminen) sekä palvelun kehittäminen vastamaan asiakkaiden tarpeita ja testaaminen pilottiasiakkailla. Tavoitteena on laajentaa palvelu myöhemmin valtakunnalliseksi ja mahdollisesti kansainväliseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 41 870

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 41 843

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 41 870

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 41 843

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Huvilatie 19

Postinumero: 40200

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankehakija on hyödyntänyt hankesuunnittelussa Gender Equality Screening Checklist for identification phase -muistilistaa ja huomioinut sen sisällön hankesuunnittelussa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naisten ja miesten erilaiset tarpeet, elämänalueet, yhteiskunnallinen asema, taidot ja osaaminen otetaan huomioon kaikessa toiminnassa (suunnittelu, päätöksenteko, käytännöt ja arviointi).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen rekrytoinissa, palkkatasossa ja kehitettävän palvelukonseptin rakentamisessa huomioidaan sukupuolten tasa-arvo. Välillisenä vaikutuksena projekti tuo työtilaisuuksia maaseudun naisvaltaisille matkailuyrityksille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 0
Palvelukonseptissa opastetaan ja mahdollistetaan asiakkaille tehokas kierrätys
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 0
Houseboatissa hyödynnetään energiantuotannossa mm. aurinkoenergiaa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 2
Houseboat palvelukonseptissa edistetään kysyntää maaseudun monimuotoiselle palvelusektorille (MaRa, lähiruoka) mm. paketoimalla ne sähköiseen jakeluknavaan osaksi palvelua.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 0
Palvelukonseptissa rakennetaan työkaluja (mm. infopaketit) kv-asiakkaiden ja paikallisväestön kunnioittavaan vuorovaikutukseen sekä nostetaan esiin paikalliskulttuuria kv-asiakkaille
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-