Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70523

Hankkeen nimi: Koneinvestointi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.2.2015 ja päättyy 30.8.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KL-KOPIO OYKL-DIGIPAINO (REK. APUTOIMINIMI)

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0951981-0

Jakeluosoite: Kansankatu 8

Puhelinnumero: +358 400 911 959

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.klkopio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lehtonen Kimmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä / tj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kimmo.lehtonen(at)pp7.inet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +385 400 911 959

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digipainotuotannon monipuolistaminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 24 150

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 24 150

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 24 150

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 24 150

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kansankatu 8

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tuotantohenkilökunnan sukupuolella ei ole merkitystä hankkeessa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Mikäli hankkeella saadaan kasvatettua liikevaihtoa riittävästi, tarkoitus on ensisijaisesti palkata uusi henkilö niin että hän voi avustaa myös hallinnollisissa töissä, muun muassa laskutuksessa. Yleensä naiset ovat näistä tehtävistä enemmän kiinnostuneita.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tuotantohenkilökunnan sukupuolella ei ole merkitystä hankkeessa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 6
Uudet koneet tuottavat vähemmän jätettä ja ovat energiatehokkaampia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet -3 -5
Uudet koneet tuottavat vähemmän jätettä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-