Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70524

Hankkeen nimi: Cubicasa Oy:n liiketoiminnan kasvumahdollisuuksien analysointi sekä kehitysstrategian ja ¿toimenpiteiden suunnittelu.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.2.2015 ja päättyy 31.3.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CUBICASA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2661514-2

Jakeluosoite: Aleksanterinkatu 21, 3.krs

Puhelinnumero: +358 509171125

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.cubicasa.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pesola Harri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CEO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: harri(at)cubicasa.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 509171125

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Cubicasa Oy haluaa ottaa seuraavan kasvuaskeleen. Nykyinen liiketoiminta on kannattavaa ja Cubicasa on saavuttanut siinä merkittävän aseman kotimaassa. Cubicasa:n nykyiset teknologia, tuote ja liiketoiminta muodostavat hyvän lähtökohdan lukuisille hyvinkin erilaisille kehityspoluille. Tässä projektissa on tarkoitus analysoida Cubicasa Oy:n eri kehitysvaihtoehdot, jotta yritys pystyy tekemään oikeat toimenpiteet voimakkaan kannattavan kasvun mahdollistamiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 19 060

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 17 864

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 19 060

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 17 864

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Aleksanterinkatu 21, 3.krs

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 7, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tietoalan yrityksessä ei ole tarpeen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan kaikissa toimissä CubiCasalla. Itse asiassa visualisointifirman tapauksessa suurin osa hakijoista on yleensä naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on liikevaihdon kasvun mahdollistaminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-