Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70524

Hankkeen nimi: Cubicasa Oy:n liiketoiminnan kasvumahdollisuuksien analysointi sekä kehitysstrategian ja ¿toimenpiteiden suunnittelu.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.2.2015 ja päättyy 31.3.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CUBICASA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2661514-2

Jakeluosoite: Aleksanterinkatu 21, 3.krs

Puhelinnumero: +358 509171125

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.cubicasa.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pesola Harri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CEO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: harri(at)cubicasa.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 509171125

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Cubicasa Oy haluaa ottaa seuraavan kasvuaskeleen. Nykyinen liiketoiminta on kannattavaa ja Cubicasa on saavuttanut siinä merkittävän aseman kotimaassa. Cubicasa:n nykyiset teknologia, tuote ja liiketoiminta muodostavat hyvän lähtökohdan lukuisille hyvinkin erilaisille kehityspoluille. Tässä projektissa on tarkoitus analysoida Cubicasa Oy:n eri kehitysvaihtoehdot, jotta yritys pystyy tekemään oikeat toimenpiteet voimakkaan kannattavan kasvun mahdollistamiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 19 060

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 17 864

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 19 060

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 17 864

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Aleksanterinkatu 21, 3.krs

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 7, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tietoalan yrityksessä ei ole tarpeen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan kaikissa toimissä CubiCasalla. Itse asiassa visualisointifirman tapauksessa suurin osa hakijoista on yleensä naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on liikevaihdon kasvun mahdollistaminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tämä hanke oli CubiCasa Oy:n liiketoiminnan kehitysprojekti nimeltään ¿CubiCasa Oy:n liiketoiminnan kasvumahdollisuuksien analysointi sekä kehitysstrategian ja -toimenpiteiden suunnittelu¿. Ensiksi hankkeessa laadittiin kokonaiskuva markkinasta ja toimijoista analysoimalla asuntoihin ja toimistotiloihin liittyviä erilaisia liiketoimia ja eri toimijoiden välisiä tapahtumia. Tämä tehtiin erityisesti 3D-mallinnuksen näkökulmasta. Kokonaiskuvaan pohjautuen CubiCasa:lle laadittiin erilaisia liiketoimintaskenaarioita. CubiCasa:n teknologiat ja osaaminen arvioitiin suhteessa näihin skenaarioihin, minkä avulla arvioitiin myös tuotekehitystarve sekä osaamistäydennystarpeet. Tämän jälkeen laadittiin alustava liiketoimintasuunnitelma valituille liiketoimintaskenaarioille. Viimeisenä vaiheena ja hankkeen lopputuloksena dokumentoitiin johtopäätökset, strategia ja toimenpidesuunnitelma. Johtopäätökset: CubiCasa on mukana liiketoiminnassa, joka on menestyvää, mutta toistaiseksi varsin pientä. Liiketoimintaa voidaan kasvattaa ottamalla oikeita askeleita tuotteen, prosessien ja liiketoiminnan kehittämisessä. Pohjapiirustusten ja 3D-mallien maailmassa on ¿miljoona mahdollisuutta¿, mutta vain osa niistä soveltuvia CubiCasa:lle, kun näkökulmana on: - todellinen liiketoimintamahdollisuus, johon liittyy oikea asiakastarve ja vastikkeellinen tuote ja/tai palvelu - perustuu johonkin, jota CubiCasa on jo tehnyt - CubiCasa:lla on kilpailuetu - tarvittava tuote- ja muu kehitys on CubiCasa:n mahdollisuuksien rajoissa - markkinapotentiaalia on edelleen Strategia: CubiCasa haluaa tulla johtavaksi globaaliksi asuntojen ja muiden tilojen digitaalisten pohjapiirustusten ja 3D-mallien tarjoajaksi. Tämä etenee seuraavin askelin: - jatketaan ja kasvatetaan nykyistä liiketoimintaa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa - nopeutetaan kasvua laajentamalla asiakaskuntaa kumppaneihin ja erilaisiin portaaleihin - Teknologian kehitys 1: korkeampi automaatioaste vastaaamaan kasvavaan volyymiin - rakennetaan asteittain globaalia tietokantaa pohjapiirustuksista ja 3D-malleista hyödyntäen sekä omia asiakkuuksia että massasiirtoja eri lähteistä - Teknologian kehitys 2: uusi suorituskykytaso ja automaatioaste digitalisointiprosessissa massasiirtojen mahdollistamiseksi - kun tietokannalla on riittävä alueellinen kattavuus, aloitetaan tietokannan myynti eri hyödyntäjille tilausmaksupohjaisesti Toimenpidesuunnitelma: - jatketaan nykyistä liiketoimintaa - hankitaan uusia asiakkaita - pidetään nykyiset asiakkaat - varmistetaan palvelun vasteajan ja laadun säilyminen - päivitetään tuotekehityssuunnitelma - yksityiskohtainen toimenpidesuunnitelma , joka on linjassa liiketoiminnan kehittymisen kanssa - tuotekehityksen tulokset on jaettu kehitysaskeleisiin - rahoitussuunnitelma - varmistetaan tuotekehityksen rahoitus - aloitetaan tuotekehitysaskelien toteutus - jokaisen askeleen jälkeen aloitetaan myynti askeleen tuottamien uuden suorituskyvyn ja toiminnallisuuksien mahdollistamalle uudelle asiakaskunnalle. Tavoitteena ovat asiakkaat, joiden avulla saavutetaan nykyisiä asiakkaita (esimerkiksi kiinteistövälittäjät) merkittävästi suurempi asiakaskohtainen myynti. - portaalit - kumppanit - kasvavan liiketoiminnan rinnalla ylläpidetään ja päivitetään suunnitelmaa tietokannasta ja tilausmaksupohjaisesta myynnistä - kun tietokannan koon ja asiakastarpeen näkökulmasta ajankohta on oikea, aloitetaan tilausmaksupohjainen myynti valitulle asiakaskunnalle.