Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70528

Hankkeen nimi: Yrityksen uudistaminen, tuotekehitys ja kansainvälistyminen, omat tuotteet

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.3.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: METALLITUOTE SUMMANEN OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0926355-2

Jakeluosoite: Nostavantie 111

Puhelinnumero: +358 3 884 150

Postinumero: 15820

Postitoimipaikka: LAHTI

WWW-osoite: www.summanen.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lunden Tanja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tanja.lunden(at)summanen.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 588 4114

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoite on omien tuotteiden kehityksellä uudistaa yritystä, kasvattaa liikevaihtoa ja kansainvälistyä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 82 210

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 26 793

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 82 210

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 26 793

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Hollola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Nostavantie 111

Postinumero: 15820

Postitoimipaikka: LAHTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei tarvetta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei tarvetta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei tarvetta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 6
Tuoteratkaisuissa on otettu huomioon tavaroiden helppo liikuttelu
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 7
Liikkumisen edistästäminen vähän liikkuvien ihmisten ryhmässä on puhtaasti ennaltaehkäisevää sekä ihmisen hyvinvointia lisäävä toimintaa. Ihmisten pysyminen virkeinä ja hyväkuntoisina näkyy lopulta myös kansantaloudellisena hyötynä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankesuunnitelman tavoitteiden mukaisesti Metallituote Summanen Oy aloitti omien tuotteiden valmistuksen ja tuotekehityksen, joka uudistaa yrityksen toimintaa kansainvälisemmäksi. Hankkeen vaikutukset olivat merkittävät ja sille asetetut tavoitteet ylittyivät yli odotusten. Hanke toteutui alkuperäisestä ajatuksesta poiketen mutta parempaan lopputulokseen johtaneella ratkaisulla.