Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70529

Hankkeen nimi: Yrityksen kansainvälistyminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.10.2014 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TUNDRASAFARI FINLAND OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2642291-4

Jakeluosoite: Tenontie 549

Puhelinnumero: +358451305852

Postinumero: 99980

Postitoimipaikka: UTSJOKI

WWW-osoite: www.tundrasafari.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vallivaara Johannes

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallituksen pj.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: johannes.vallivaara(at)tundrasafari.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358451305852

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on käynnistää kansainvälistyvä mikroyritys Utsjoelle. Hankkeen toimenpiteillä parannetaan yrityksen kansainvälistymisvalmiuksia ja laajennetaan oman tuotannon mahdollisuuksia. Hankkeen toteuttamisen seurauksena yritys löytää ensimmäiset matkanjärjestäjäkontaktit ja käynnistää tuotepakettien myynnin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 21 890

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 11 860

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 21 890

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 11 860

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin

Kunnat: Utsjoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tenontie 549

Postinumero: 99980

Postitoimipaikka: UTSJOKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty hakijan toimesta toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta, jossa todetaan että matkailutoimiala työllistää tulevaisuudessa enenevissä määrin sekä naisia että miehiä, jolloin sen voidaan nähdä edistävän sukupuolten tasa-arvoista kohtelua.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteissä otetaan huomioon sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen tekemällä kaikki hankkeen hankinnat kustannustehokkaimmin objektiivisesti tarkastellen sukupuoleen katsomatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on hakijayrityksen kilpailukyvyn kasvattaminen sukupuoleen katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 3
Arktisten alueiden herkkä luonto ei kestä suuria asiakasryhmiä, jonka takia hakija keskittyy pieniin ryhmiin ja ekologisiin ratkaisuihin logistiikassa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 0
Yritys pyrkii löytämään energiatehokkaat ratkaisut kaikkeen toimintaansa, ja minimoimaan jätteet.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Verkostomaisella toiminnalla pyritään luomaan liiketoimintaverkosto, joka koostuu paikallisista toimijoista. Toiminta tullaan rakentamaan aitoon Utsjokelaiseen kulttuuriin perustuvaksi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 5
Elämysteollisuudessa aineettomuudella tulee olemaan entistä suurempi rooli kokemusten välittämisessä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 9
Yrityksen toiminnan kautta pyritään luomaan ympärivuotista elantoa ihmisille.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 4 5
Toiminta pohjautuu aitouteen, jolloin paikallisen saamelaiskulttuuri on luonnollisesti mukana toiminnassa välillisesti ja välittömästi.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-