Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70531

Hankkeen nimi: Yrityksen toiminnan aloittaminen ja omien tuotteiden kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.12.2014 ja päättyy 8.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NE DEVICE SW OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2651300-7

Jakeluosoite: Elektroniikkatie 8

Puhelinnumero: +358 40 7284089

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: http://www.nedevicesw.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kirveskoski Miikka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CTO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: miikka.kirveskoski(at)nedevicesw.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 7284089

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritys tulee kehittämään omia tuotteita kotimaahan ja kansainvälisille markkinoille. Yritys tarjoaa myös asiantuntijapalveluita alihankintana.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 67 375

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 22 569

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 67 375

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 22 569

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Elektroniikkatie 3

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessamme on pohdittu sukupuolen vaikutusta eri toimintamalleihimme. Olemme tehneet analyysiä työpaikan sisällä epäformaalisti haastatellen molempien sukupuolien edustajia miten he näkevät paitsi sukupuolten tasa-arvokysymykset myös ulkomaalaiset työntekijämme.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Alamme, ohjelmistosuunnittelu- ja IT-palvelut, on erittäin miesvaltainen ala. Olemme toimineet vuosia samassa työympäristössä ja yrityksessä jossa tasa-arvon ja toisten arvostamisen ilmapiiriä on haluttu aktiivisesti kehittää.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoitteemme on luoda taloudellisesti kannattava yritys, jossa sekä miesten että naisten on mukava tehdä töitä ja työntekijämme saavat ansaitsemaansa arvostusta tasapuolisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeeseemme yrityksen toiminnan aloittaminen ei liity ympäristöhyötyjä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Sitoudumme sähkö- ja elektroniikkajätteen (SER) kierrätysperiaatteisiin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Vuokratiloissamme emme itse valitse käyttämämme sähkön toimittajaa tai energialähdettä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 2
Pyrimme hyödyntämään paikallisten teknologia- ja kiinteistöyritysten ja osaamista, sekä Oulun kaupungin ja Oulun kaupungissa toimivien yritysten palveluja. Työllistämämme osaajat jäävät käyttämään paikallisia palveluja, mahdollisen muualle työn perässä muuton sijaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Tuotamme pääosin vain aineettomia tuotteita (ohjelmistoja).
Liikkuminen ja logistiikka 6 4
Neuvotteluissamme pyrimme käyttämään sähköisiä välineitä kuten videoneuvotteluita useasti viikossa. Näin karsimme omaa turhaa liikkumistamme.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
Työllistämme Oulun seudulla ihmisiä, joiden työsuhteet loppuivat suuren yrityksen strategian muutoksen seurauksena.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Sukupuolitasa-arvoasiat ovat olleet työyhteisössämme arvostettuja jo vuosien ajan ja työilmapiirin tilaa on mm. kyselyillä ja avoimilla keskusteluilla seurattu. Alamme on miesvaltainen mutta menestyvät naistyöntekijämme toimivat esimerkkinä myös muille yrityksille ja naisille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Yrityksessämme työskentelee neljästä maasta kotoisin olevia ihmisiä, sekä miehiä että naisia. Työilmapiirimme on avoin ja olemme tottuneet asioimaan eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Tasa-arvon edistämisessä auttaa kasaamamme kulttuuritietämys.
Kulttuuriympäristö 0 0
Yrityksen perustamishankkeemme osalta emme usko meillä olevan vaikutusta kulttuuriympäristöömme muutoin kuin esimerkin omaisesti kulttuurillisen diversiteettimme kautta.
Ympäristöosaaminen 0 2
Olemme valmiita työskentelemään myös ympäristöosaamisen parissa sekä olemme keskusteluissa eräästä maanviljelyyn liittyvästä teknologiahankkeesta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yrityksemme NE Device SW Oy sai alkutaipaleelle yrityksen kehittämisrahoitusta ELY-keskukselta. Rahoituksen avulla olemme lisänneet yrityksemme kiinnostavuutta oman tuotteen kautta myös asiantuntijapalveluiden alihankinnassa sekä saaneet yrityksen alussa kovasti kaivattuja referenssejä kestävän liiketoiminnan rakentamiseen.