Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70533

Hankkeen nimi: EYE 2.0

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 27.2.2015 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PRIMESMITH OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2323512-8

Jakeluosoite: Syrjäkatu 17 as. 8

Puhelinnumero: +358 405418155

Postinumero: 90130

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.primesmith.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mäkinen Marko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko.makinen(at)primesmith.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405418155

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektissa jatkokehitetään yrityksen EYE - Jewelry You Create -palvelutuotetta kansainvälistymisen edellyttämälle tasolle ja lanseerataan tuote kansainvälisillä markkinoilla. Tärkeimpinä tavoitteina on palvelun toiminnallisuuden edelleenkehittäminen saadun palautteen perusteella, palvelun tunnettavuuden lisääminen valituilla markkinoilla (Pohjois-Eurooppa, muu Eurooppa ja USA) ja myynnin kasvattaminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 173 770

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 163 106

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 173 770

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 163 106

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Syrjäkatu 17 as. 8

Postinumero: 90130

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
?
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
?
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
?

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

EYE - Jewelry You Create -hanke toteutetettiin 27.2.2015 - 31.12.2015 välisenä aikana. Hankkeen tavoitteena oli viimeistellä tuote, lisätä sen tunnettavuutta Euroopassa, julkaista palvelu Pohjois-Amerikassa, sekä kasvattaa yrityksen myyntiä. Hankkeen aikana tuotteen nimi jouduttiin muuttamaan muotoon "Jevelo", Yhdysvaltojen trademark-asioiden johdosta. Hankkeen tavoitteet saavutettiin muilta osalta hyvin, pois lukien myynnin kasvattamista. Vaikka myynti kasvoi, ei tavoitteisiin päästy. Tästä syystä hankkeen loppuvaiheessa, Primesmith Oy:ssä tehtiin henkilövaihdoksia.