Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70534

Hankkeen nimi: Tuotannon kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 27.1.2015 ja päättyy 27.1.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: WOODCOMP OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1710369-8

Jakeluosoite: Länsiväylä 4

Puhelinnumero: +358 500391949

Postinumero: 92180

Postitoimipaikka: LAPALUOTO

WWW-osoite: www.woodcomp.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Paloniemi Marko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko.paloniemi(at)woodcomp.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 500391949

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritys kehittää tuotantokapasiteettia ja tavoitteena on puutuotteiden jalostusasteen kasvattaminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 434 450

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 413 003

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 434 450

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 413 003

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen

Kunnat: Raahe

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Länsiväylä 4

Postinumero: 92180

Postitoimipaikka: LAPALUOTO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Yrityksen toiminnassa ei merkitystä sukupuolella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Yrityksen toiminnassa ei merkitystä sukupuolella.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Yrityksen toiminnassa ei merkitystä sukupuolella.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Puun jalostusasteen lisääminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 0
Vesiohenteinen maalausprosessi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 0
Kaikki tehtaan sivutuotteet kierrätetään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 0
Lisää alueen elinkeinorakenteen monipuolisuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 0
Uudet pidemmälle jalostetut puutuotteet.
Liikkuminen ja logistiikka 1 0
Tehtaan sisäinen logistiikka paranee
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-