Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70535

Hankkeen nimi: Finazilla-kehityshanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.1.2015 ja päättyy 30.1.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TALOUSHALLINTAAN FI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2359000-7

Jakeluosoite: Vapaudenkatu 35 LH 1

Puhelinnumero: +358 45 6768440

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite: www.taloushallintaan.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Juhamatti Hyyppä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juhamatti.hyyppa(at)taloushallintaan.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 0456768440

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Taloushallintaan fi Oy:n tuote- ja kansainvälistymishankkeen tärkein tavoite on yrityksen kansainvälistyminen ja kasvu sekä pitkäaikavälin kilpailukyvyn parantaminen. Hankkeella kehitetään uuden ohjelmaversio, mikä edesauttaa kilpailukyvyn parantamista ja on myös kansainvälistymisen edellytys. Hankkeen toimenpiteitä ovat uuden ohjelmaversion vaatimusmäärittely, millä valitaan uusi teknologinen alusta, minkä jälkeen uuden ohjelmistoversion tuotekehitystyö aloitetaan valitulla teknologisella alustalla. Ohjelmistolle kehitetään mm mobiilisovellus. Uuden ohjelmiston on tarkoitus mahdollistaa lisäominaisuuksia, jotka laajentavat ohjelmistoa talousjohtamisen työkalusta myös muun operatiivisen johtamisen työkaluksi. Työ on tarkoitus tehdä osin ostopalveluna ja pääosin talon sisäisenä tuotekehit

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 35 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 215

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 35 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 35 215

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ahlmaninkatu 2 E

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei oleellista hankkeen kannalta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei oleellista hankkeen kannalta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei oleellista hankkeen kannalta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 0
Työllistävä vaikutus.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-