Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70538

Hankkeen nimi: Repolarin pihkanpuhdistuslaitoksen tila- ja laiteinvestoinnit sekä tuotantomenetelmien kehitys

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.3.2014 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: REPOLAR OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2012066-7

Jakeluosoite: Tietäjäntie 12B

Puhelinnumero: +358407171761

Postinumero: 02130

Postitoimipaikka: ESPOO

WWW-osoite: www.repolar.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jokinen Miika

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: miika.jokinen(at)repolar.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 515618

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tässä hankkeessa toteutetaan vaadittavat toimenpiteet yrityksen pihkanpuhdistamon tuotantotilojen ja nykyisen laitekannan laajentamiseksi ja sekä tuotantomenetelmien tehostamisen edellyttämät toimenpiteet, laitehankinnat ja uusien laitteistojen implementointi käytäntöön. Hankkeessa tehdään myös alustavia kokeita pihkatuotteiden käyttösovelluksista maatalouden tarpeisiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 80 220

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 26 979

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 80 220

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 26 979

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin

Kunnat: Kolari

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ojapolku 7

Postinumero: 95900

Postitoimipaikka: KOLARI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali, eli sukupuolella ei ole merkitystä hankkeen toteuttamisen tai siihen sisältyvien tehtävien kannalta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tavoitteilla ja toiminnoilla ei ole näköpiirissä olevia sukupuolivaikutuksia. Hankkeen tavoitteilla ja päätöksillä ei katsota olevan vaikutuksia sukupuolisen tasa-arvon kannalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tuotannon tehostaminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 1
Pihka on uusiutuva luonnonvara, eikä puu kärsi vaurioita pihkan keräämisessä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Materiaalihävikki pienenee ja jätteiden määrä pienenee toiminnan tehsotumisen myötä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 2
Hanke työllistää Kolarin alueella tuotantolaitoksessa sekä maastossa pihkan kerääjiä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 0
Tuotantomenetelmien patentoitavuutta arvioidaan jatkuvasti.
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Tuotantotilojen logistiikka helpottuu hankkeen myötä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 4 1
Pihka on perinteinen, suomalaiseen kansanperinteeseen kuuluva hoitotuote, jolla on vuosisatoja vanhat perinteet.
Ympäristöosaaminen 3 2
Puun jalostukseen ja erityisesti sen lääkinnälliseen hyödynnettävyyteen liittyvä tieto lisääntyy hankkeen myötä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-