Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70542

Hankkeen nimi: Kasvu 2018

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.1.2015 ja päättyy 29.2.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PROFIN OY /(PROHAAPALA)

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2461589-4

Jakeluosoite: Tulotie 2

Puhelinnumero: +358 88153700

Postinumero: 93100

Postitoimipaikka: PUDASJÄRVI

WWW-osoite: www.profin.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Haapala Mikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.haapala(at)profin.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 407449698

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoite on parantaa yrityksen lopputuotteiden laatua ja mahdollistaa differoitujen tuotteiden tekeminen tuottavasti. Hankkeen kautta yritys kasvattaa tuotannon kapasiteettia ja mahdollistaa tuotteiden tehokkaan valmistamisen. Kasvava tuotanto tulee myös edellyttämään tuotannon automatisointia, hankkeen kautta selvitetään eri automatisoitivaihtoehtoja. Hankkeen kautta jatkokehitetään myös yrityksen toiminnanohjausjärjestelmää, jotta asiakasrajapinnan yhteydet voidaan hoitaa paremmin sähköisten kanavien kautta. Vastaavasti järjestelmät integroidaan asiakkaan järjestelmiin. Myyntityön painopistettä siirreään entistä enemmän vientikauppaan ja tässä vaiheessa on tärkeä panostaa uusiin vientimaihin ja vahvistaa nykyisiä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 92 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 92 600

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 92 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 92 600

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren

Kunnat: Pudasjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tulotie 2

Postinumero: 93100

Postitoimipaikka: PUDASJÄRVI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Profin Oy on palkannut vuoden 2013 - 2014 aikana yhteensä 5 uutta naistyöntekijää.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Profin Oy on palkannut vuoden 2013 - 2014 aikana yhteensä 5 uutta naistyöntekijää.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Profin Oy on palkannut vuoden 2013 - 2014 aikana yhteensä 5 uutta naistyöntekijää.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 8
Tuotteet valmistetaan puusta ja ne ottavat markkinaosuutta alumiinituotteislta. Tällä on negatiivinen hiilijalanjälki.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 7
Hiilijalanjälki pienenee puutuotteiden kautta. Tämä hidastaa ilmastonmuutosta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 8
Käytettävä puutuote on PEF -sertifioitua ja tällöin metsän kasvatuksessa käytetään periaatteita, joissa kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus huomioidaan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Puutuotteet käsitellään vesiohenteisilla maalituotteilla, tällä on parempi vaikutus kuin myrkyllisillä alumiinimaaleilla.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 3 4
Puun hankinnassa huomioidaan Natura 2000 -ohjelma.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 3
Tuotannon LAYOUTin sekä uuden automaatiolinjaston selvitysvaiheessa yksi pääpaino on materiaalihävikin pienentäminen ja kierrättäminen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 4
Tuotannon LAYOUTin sekä uuden automaatiolinjaston selvitysvaiheessa yksi pääpaino on materiaalihävikin pienentäminen ja kierrättäminen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 5
Yrityksen toiminnan kasvaessa on se kyennyt työllistämään lisää mm. paikallisia kuljetusyrityksiä, metalli- ja puun alihankkijoita sekä siivousalan yrityksen. Toiminnan kasvaessa tämän vaikutuksen osuus tulee kasvamaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 5
Hankkeen yksi keskeisin tavoite on parantaa aineettomia palveluita, joilla vällinen vaikutus asiakasrajapintaan.
Liikkuminen ja logistiikka 10 5
Tuotannon LAYOUTin keskeinen tavoite on sisäisen logistiikan kehittäminen. Sähköisten palveluiden kehittäminen tulee vastaavasti parantamaan liikkuvuutta ja logistiikkaa asiakasrajanpintaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 4
Hankkeen kautta tuotantotyön ergonomiaa, siisteyttä ja työturvallisuutta parannetaan.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Rekrytointipäätökset tehdään osaamisen mukaan. Profin Oy on palkannut viime vuosien aikana yhteensä 5 uutta naistyöntekijää.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 5
Rekrytointipäätökset tehdään osaamisen mukaan.Profin Oy on palkannut viime vuoden aikana 2 ulkomaalaistaustaista työntekijää.
Kulttuuriympäristö 5 5
Profin Oy:ssä työskentelee suoraan tai välillisesti 5 eri kansallisuutta. Yrityksen kulttuuriympäristö on hyvin kansainvälinen.
Ympäristöosaaminen 6 5
Tuotannon kasvaessa ja asiakaskunnan kansainvälistyessä yhtiö panostaa entistä enemmän ympäristöosaamiseen. Tämä tulee esiin esimerkiksi kun arvioidana uuden automaattimaalaamon hankintaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen toimenpiteitä on osittain arvioitu uudelleen hankkeen aikana, vaikka hankkeen toiminnan tulosten arvioitiin olevan jo toteutusaikana positiiviset. Valikoiduilla kohdemarkkinoilla, erityisesti Norjassa ja Ruotsissa, asiakkaat sekä osin tuotteiden hyväksyntä edellyttää dokumentoitua tuotannon laadunhallintajärjestelmää, jossa on huomioitu ympäristönäkökulmat sekä tuotestandardien ja kansalliset vaatimukset. Lopputuotteiden laatutason kasvattamiseksi ja differoitujen tuotteiden tekeminen tuottavasti ovat edellyttäneet prosessien määrittämisen ja suunnittelun aiempaa kattavammin. Yhtiössä aloitettiin tarvittavat toimenpiteet viennin esteiden purkamiseksi ja hankkeelle määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Aloitetut toimenpiteet mahdollistavat tuotannon edelleen kehittämisen ja vaatimuksien täyttämisen. Tämän työn määrä aliarvioitiin Kasvu 2018 -hankkeen hakemusvaiheessa, jonka vuoksi resursseja jouduttiin allokoimaan uudelleen hankkeen aikana. Tarvittavilla toimenpiteillä mahdollistetaan Profin Oy:n pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantamisen, tuotteiden laatutason nostamisen sekä kasvun ja kansainvälistymisen edistämisen. Tuotteiden laatutasoa ja tuotannon kapasiteettia on saatu parannettua tehtyjen toimenpiteiden seurauksena. Nosturirata on mahdollistanut tuotannon kapasiteetin lisäämisen tuotantoprosessien kehittymisen sekä tuotannon tehokkuuden parantumisen kautta tuotteiden koot ja vaatimustaso huomioon ottaen. Klaes ohjelmointi- ja räätälöintityö on mahdollistanut toiminnanohjausjärjestelmän KlaesTrade-version käyttöönoton asiakkaille, jolloin tuotteiden myynti- ja tilausprosessit nopeutuvat asiakkaiden tehdessä suunnittelutyötä. Trade-versio otetaan käyttöön valikoiduilla markkinoilla, joista ensimmäisenä Norjassa. Asiakaskonfiguraattorin ohjelmointi ja integrointi yhtiön toimintaprosesseihin sähköisesti sekä tuoteobjektien luominen nopeuttavat myös myynti- ja tilausprosessia, asiakkaiden tehdessä itse suunnittelutyötä tuotteista. Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto ja kehittäminen vaikuttavat positiivisesti yhtiön tuotantoprosessien toimivuuteen sekä lopputuotteiden laatutasoon. Tehtyjen toimenpiteiden myötä vientikaupan nähdään lisääntyvän. Markkinatutkimusmatkat ja osallistuminen messuille kohdemarkkinoillla ovat vahvistaneet oikeiden tuotteiden tarjoamisen erityisesti Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä.