Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70543

Hankkeen nimi: Sustainable Boreal Biorefinery

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.12.2014 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SUOMEN METSÄKESKUS

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2440921-4

Jakeluosoite: PL 40

Puhelinnumero: +358 405425353

Postinumero: 15111

Postitoimipaikka: LAHTI

WWW-osoite: www.metsakeskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nivala Heikki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Metsäneuvoja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heikki.nivala(at)metsakeskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405425353

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nykyaikaisen biojalostamon kannattavuuslaskelma ja investointimahdollisuudet.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 202 160

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 202 160

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 242 160

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 252 707

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin

Kunnat: Kemijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hallituskatu 10

Postinumero: 98100

Postitoimipaikka: KEMIJÄRVI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tarkastelu tehdään hankkeen aikana osana fiasybility stadya
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tarkastelu tehdään hankkeen aikana osana fiasybility stadya
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Tavoite määritellään hankkeen aikana osana fiasybility stadya

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Tuotanto sähkön ja energian osalta yliomavarainen, uudet innovaatiot
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 10
mahdollisella investoinnilla poikkeuksellisen suuri aluetaloudellinen merkitys
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeesta on erikseen toimitettu suomenkielinen tiivistelmä rahoittajalle.