Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70545

Hankkeen nimi: Nordic Semiconductor Finland LTE IoT Development

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.2.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NORDIC SEMICONDUCTOR FINLAND OY

Organisaatiotyyppi: Suuryritys

Y-tunnus: 2651281-3

Jakeluosoite: Yrttipellontie 1D

Puhelinnumero: +358 407457836

Postinumero: 90230

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.nordicsemi.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heikkilä Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Head of Finland

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.heikkila(at)nordicsemi.no

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 407457836

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nordic Semiconductor Finland aloitti Suomessa Oulussa 7. tammikuuta 2015. Suomen yksikkö toimii itsenäisenä ja keskittyy OFDM (LTE) pohjaisen IoT assettin kehittämiseen. Hanke on valmistelussa ja investointien kannalta merkittävimmät asiat ovat laboratorioinvestointien ja aineettoman assetin osto/leasing kartoitus ja valmistelu. Hankkeen tavoitteena on OFDM pohjaisia modeemiratkaisuja yhtiön IoT tuoteperheeseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 050 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 412 960

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 050 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 412 960

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yrttipellontie 1D

Postinumero: 90230

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
N/A
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
N/A
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
N/A

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoite oli luoda edellytykset langattomiin verkkoihin perustuvien IoT (Internet of Things) tuotteiden kehittämiseen perustetussa Nordic Semiconductor Finland Oy:n tuotekehitysyhtiössä. Hankkeessa toteutettiin testauslaboratorion rakentaminen yhtiön Oulun yksikköön. Saatu avustus käytettiin mittalaiteinvestointeihin. Hanke toteutui suunnitellusti ja tuotekehitystoiminta Oulussa jatkuu suunnitellusti.