Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70546

Hankkeen nimi: Ultraäänilaitteen käyttäliittymäohjelmiston tutkimus ja kehitys

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.1.2015 ja päättyy 30.4.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: EYELIFE FINLAND OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2664426-9

Jakeluosoite: Elektroniikkatie 3

Puhelinnumero: +358 407383105

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: eyelife.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Liedes Tuomo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomo.liedes(at)eyelife.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 407383105

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on kehittää EyeLife Ultraääni-skannerille ohjelmisto, jonka avulla skanneria voidaan käyttää ja ultraäänikuvaa katsella. Ohjelmisto kehitetään tablet-laitteelle, joka kytkeytyy ultraäänilaitteeseen. Tuloksena syntyy kaupallisesti myytävä tuote, joka on olennainen osa Eyelife ultraäänilaitetta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 169 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 99 011

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 169 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 99 011

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Elektroniikkatie 3

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 35, joihin työllistyvät naiset 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristö on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Toimintaympäristö on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Toimintaympäristö on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikuta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
E vaikuta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikuta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikuta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikuta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikuta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikuta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei vaikuta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikuta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikuta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 4
Voi parantaa hyvinvointia kun ultraäänitutkimukset tulevat laajempaan käyttöön.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-