Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70547

Hankkeen nimi: Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Suunnitelma kilpailukyvyn lisäämiseksi Mikkelin keskustassa pyöräilyn ja kävelyn avulla

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 30.4.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mikkelin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0165116-3

Jakeluosoite: Raatihuoneenkatu 8-10

Puhelinnumero: 015-1941 (vaihde)

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.mikkeli.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HÄMÄLÄINEN MARJA-LIISA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Taloussuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marja-liisa.m.hamalainen(at)mikkeli.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 794 3201

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen on noussut vahvasti esiin tavoiteltaessa ekologisesti kestävämpää yhdyskuntarakennetta. Erityisesti tulee edistää lyhyiden matkojen kulkemista muulla kuin yksityisautolla. Kävelyn ja pyöräilyn lisääntymisestä on hyötyä myös alueen elinvoimaisuudelle ja sen terveyshyödyistä syntyy merkittäviä säästöjä terveydenhuoltoon.
Työn tavoitteena on laaja-alaisesti tutkia niitä vaikutuksia, joita kestävien liikkumismuotojen suosiminen tuottaa kaupunkialueella. Vaikutusten arviointi tukee ympäristöystävällisten ratkaisujen tekemistä niin henkilö- kuin organisaatiotasollakin. Mikkelin kaupunki tarjoaa tiiviin ja hyvän kaupunkirakenteen, joka luo hyvät edellytykset kävelyn ja pyöräilyn suosimiseen erityisesti lyhyillä, alle 5 km matkoilla ympäri vuoden.
Työn yhtenä painopisteenä on tutkia jalankulun ja pyöräilyn kulkutavan osuuden vaikutuksia alueen elinkeinoelämään. Lähtökohtaisesti kävelijät ja pyöräilijät ovat herkempiä poikkeamaan matkan varrella olevissa liikkeissä, kahviloissa ja muissa kaupallisissa palveluissa. Mikkelissä toteutuneet kävelykatu ja toriuudistus ovat antaneet merkkejä vastaavanlaisesta houkuttelevien liikepaikkojen ja kävelyn sekä pyöräilyn kytköksestä. Työssä tarkastellaan, voidaanko jalankulun ja pyöräilyn asemaa parantamalla antaa potkua myös alueen liiketoiminnalle.
Työssä määritellään vaiheistetut toimenpiteet, joilla parannetaan kävelyn ja pyöräilyn verkostoa keskusta- ja taajama-alueella. Työssä otetaan kantaa nopeasti toteutettaviin ja pitkän aikavälin toimenpiteisiin laadukkaan kävelyn ja pyöräilyn verkoston synnyttämiseksi. Toimenpiteet liittyvät laaja-alaisesti kävelyä ja pyöräilyä koskeviin osa-alueisiin kuten maankäyttöön, infrastruktuurin kunnossapitoon sekä pehmeisiin keinoihin, kuten markkinointiin ja informointiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on alle 5 km etäisyydellä keskustasta asuvat kaupunkilaiset. Hankkeen tavoitteena on lisätä tämän ryhmän matkatapahtumissa pyöräilyn ja jalankulun osuutta. Hankkeella pyritään vaikuttamaan työ-, koulu-, ostos- kuin vapaa-ajanmatkoihinkin.
Hankkeella edistetään kävely- ja pyöräilyväylien varsilla olevien kaupallisten ja vapaa-ajan palvelujen asiakasmäärien kasvua. Hitaampia kulkumuotoja suosimalla lisätään oleskelua ja laajennetaan osaltaan houkuttelevan liikekeskustan aluetta.
Hankkeen kohderyhmään sisältyvät tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat sekä kaupalliset toimijat, joille hankkeen tulokset tuottavat uutta tietoa pyöräilyn ja kävelyn vaikutuksista kaupunkien elinvoimaisuuteen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeella nostetaan päättäjien ja luottamushenkilöiden tietotasoa pyöräilyn ja jalankulun positiivisista vaikutuksista. Hankkeesta pyritään luomaan malliesimerkki lähtökohtaisesti vähähiilisyyteen tähtäävän projektin laajemmista positiivisista vaikutuksista.
Pyöräilyn ja kävelyn lisäämisen terveysvaikutukset ovat huomattavat. Hankkeen suunnitteluvaiheessa on ajateltu, että erityisesti keskustassa ja sen liepeillä on paljon työpaikkoja, joissa työn luonne ei ole fyysinen. Työmatkojen kulkeminen pyörällä tai kävellen parantaisi hyvinvointia juuri näillä henkilöillä, jotka eivät muuten saa hyötyliikuntaa päivän aikana. Asiointiin tai työmatkaan yhdistetty liikunta on ihanteellista ihmiselle, joiden on muuten vaikea löytää aikaa liikunnalle (Liikenne- ja viestintäministeriö, Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020).
Työnantajat hyötyvät työntekijöiden paremmasta jaksamisesta, joka näkyy muun muassa virkeytenä sekä vähempänä sairasteluna. Vastaavasti kunnallinen terveydenhoito hyötyy myös ihmisten paremmasta terveydentilasta. Päivittäisestä liikunnasta on apua etenkin ikääntyvää väestöä rasittaviin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin, diabetekseen sekä tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin. Säännöllinen liikunta auttaa myös painonhallinnassa ja vähentää ennenaikaista kuolleisuutta. (Liikenne- ja viestintäministeriö, Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 76 860

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 76 860

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 109 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 111 937

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen valmistelusta ja ohjauksesta vastaa Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu sekä kaupunkiympäristö. Valmistelu ja ohjaustyöstä vastaa sekä naisia että miehiä. Sukupuolella ja siihen liittyvillä oletuksilla ja odotuksilla on merkitystä ihmisten toimintaan ja valintoihin. Hankkeessa huomioidaan, että pyöräilijät ja kävelijät ovat aina myös naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia. Välttämällä näennäinen neutraalius, estetään se, ettei sivuuteta eri sukupuolten tarpeita ja ominaispiirteitä. Hanke edistää tasapuolisesti sekä miesten että naisten liikkumismahdollisuuksia. Naiset suosivat usein kävelyä ja pyöräilyä miehiä enemmän. Motivaatio liikkua kävellen tai pyöräillen voi myös olla erilainen naisten ja miesten välillä. Sukupuolen ohella liikkumismuodon valintaan vaikuttavat vahvasti myös se, millainen rooli liikkumisella on (urheilu, kulkuneuvo, virkistäytyminen, kuljettaminen). Sukupuolten väliset erot huomioidaan hankkeessa siten, että niiden avulla syvennetään käsitystä liikkumismuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä sekä pyritään suunnittelemaan muun muassa kävelyn ja pyöräilyn hyödyistä tiedottaminen siten, että se vetoaa molempiin sukupuoliin. Yleisesti pyöräily edesauttaa tasa-arvoa parantamalla ihmisten yhtäläisiä liikkumismahdollisuuksia. Kävely ja pyöräily eivät vaadi autoiluun verrattuna suuria taloudellisia investointeja ja soveltuvat kaiken ikäisille lisäten itsenäisen liikkumisen mahdollisuuksia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvo, joten sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeessa valtavirtaistamalla eli huomioimalla sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen muiden tavoitteiden ohella. Erityisesti hankkeessa huomioidaan naisille ja miehille tyypillisten valintojen, asioiden, kokemusten ja taitojen yhtäläinen arvostus. Nämä seikat antavat näkökulmia liikkumisympäristön suunnitteluun monipuolistamalla käsitystämme liikkujista itsestään.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeessa tasa-arvoa edistetään valtavirtaistamalla (integroimalla) sukupuolinäkökulma projektin toimintaan kaikissa vaiheissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 0
Hanke vähentää yksityisautoilua ja sitä kautta uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 0
Kävely ja pyöräily ovat päästöttömiä liikkumismuotoja, niiden suosiminen on paras keino vähentää liikenteestä aiheutuvien päästöjä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 8
Päästöjen väheneminen turvaa luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Kävelyn ja pyöräilyn tilan tarve on vähäisempi, joten tiiviissä rakenteessa se voi turvata viheryhteyksien säilymistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 0
Hanke vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 0
Pyöräilyn ja kävelyn suosiminen keskustassa luo viihtyisämpää ympäristöä. Kävelijät ja pyöräilijät viipyilevät keskustassa ja tekevät enemmän satunnaisia käyntejä liikkeisiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 2
Hyvät kävely- ja pyöräilyreitit toimivat ulkoilureitteinä. Kävelykeskusta luo puitteet tapahtumien järjestämiselle.
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
Kun osa nykyisistä automatkoista tehdään jalan tai pyöräillen, jää lopulle liikenteelle enemmän tilaa: liikenne sujuu, aikaa säästyy ja kalliiden katuinvestointien tarve vähenee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Kävelyllä ja pyöräilyllä on merkittäviä terveysvaikutuksia. Muun muassa työmatkan kulkeminen kävellen tai pyörällä auttaa pitämään yllä fyysistä kuntoa.
Tasa-arvon edistäminen 7 0
Kävely ja pyöräily ovat liikkujalle taloudellisesti hyvin edullisia kulkutapoja. Ne parantavat ihmisten yhtäläisiä liikkumismahdollisuuksia ja tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Kävely ja pyöräily tukevat itsenäistä liikkumista mahdollistaen harrastamisen ja päivittäispalvelujen hyödyntämisen
Kulttuuriympäristö 0 2
Kävely ja pyöräily edesauttavat oman ympäristön tuntemusta, koska liikkumisnopeus mahdollistaa ympäristön tarkemman havainnoinnin. Mikkelin keskustan useat kulttuuriympäristökohteet ovat mielenkiintoinen ja houkutteleva liikkumisympäristö.
Ympäristöosaaminen 6 0
Kävelyn ja pyöräilyn hyödyistä tiedottaminen edesauttaa ekologisten valintojen tekemistä lisäämällä tietoa liikkumismuotojen vaikutuksista ympäristöön.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Työn tavoitteena oli laaja-alaisesti tutkia niitä vaikutuksia, joita kestävien liikkumismuotojen suosiminen tuottaisi Mikkelin kaupunkialueella. Työssä selvitettiin vaikutukset kasvihuonepäästöihin, keskustan liiketoiminnan edellytyksiin ja terveysvaikutukset. Lisäksi arvioitiin kävelyn ja pyöräilyn edistämistä liikkumisen ja liikkumisen tasa-arvon, liikenneturvallisuuden sekä yhdyskuntatalouden näkökulmasta. Edistämisohjelman mukaisilla kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimenpiteillä todettiin olevan positiivisia vaikutuksia kaikilla tarkastelluilla osa-alueilla.
Kävelyn ja pyöräilyn vaikutuksia elinkeinoelämään tarkasteltiin sekä yleisten trendien valossa että paikallisella tasolla. Suunnitelmassa nojattiin vahvasti ajatukseen siitä, että kaupunkikeskustojen merkitys kaupan sijaintina tulee vahvistumaan. Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteisiin panostamisen on todettu edistävän kaupunkikulttuuria sekä elämän laatua kaupungissa. Vireän kaupunkielämän nähtiin vaikuttavan myös liike-elämän edellytyksiin myönteisesti: keskustassa palvelujen äärellä vietettävä aika pitenee, joten palvelujen käyttö myös lisääntyy. Parantamalla kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita laajennetaan houkuttelevan liikekeskustan aluetta Mikkelissä. Erityisesti katsottiin, että kävelyn ja pyöräilyn edistäminen hyödyttää kivijalkakauppaa. Laadukkaalla kävely- ja pyöräily-ympäristöllä nähtiin olevan positiivisia vaikutuksia myös kiinteistöjen arvon muodostukseen.
Hankkeen erityisiin tuloksiin lukeutuu kävelyn ja pyöräilyn nostaminen esiin kaupunkiorganisaatiossa sekä kaupunkilaisten ja päättäjien keskuudessa. Hankkeessa osallistettiin kaupunkilaisia internet-kyselyn sekä syyskuussa järjestetyn teemapäivän keinoin. Edistämisohjelman laatimiseen osallistui monialainen työryhmä, jossa oli edustus muun muassa Mikkelin kaupunkiorganisaatiosta, Nuorisovaltuustosta, Mikke ry:stä, Liikenneturvasta sekä Mikkelin kaupungin valtuuston jokaisesta ryhmästä. Edistämisohjelman valmistelusta vastasivat konsulttityönä Strafica Oy:n, Mobycon Oy:n ja Propdea Oy:n muodostama työyhteenliittymä.
Hankkeen tuloksena valmistui kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma, joka hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 8.3.2016. Työ julkaistaan kaupunkilaisille pyöräilyviikolla toukokuussa. Edistämisohjelman ensimmäisiä ehdotuksia on kävelyn ja pyöräilyn edistämisryhmän perustaminen. Ryhmää kootaan ja se aloittaa toimintansa kevään 2016 aikana.