Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70548

Hankkeen nimi: Metaoppi, metallialan oppimisympäristön kehittäminen (kehittämisosa)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.3.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0210010-1

Jakeluosoite: Opintie 2

Puhelinnumero: 0401508480

Postinumero: 85100

Postitoimipaikka: Kalajoki

WWW-osoite: http://www.jedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KINNUNEN SAKARI MARKUS

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sakari.kinnunen(at)jedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401508474

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa Metaoppi, metallialan oppimisympäristön kehittämishankkeessa nostetaan alan ammattilaisten osaamistasoa luomalla innovatiivinen oppimisympäristö. Tavoitteena on luoda nykyaikaset puitteet oppimisympäristölle, mikä tukee metallialan kannattavaa kasvua, laadun ja tehokkuuden parantamista lisäämällä alan työntekijöiden osaamista alueellamme. Hankkeella edistetään teknologian käyttöönottoa ja yritysten alihankinnan kehittämistä.
Hankkeessa edistetään verkostoitumista metallialan toimijoiden kesken. Uuden oppimisympäristön kehittäminen edesauttaa opetuksen vetovoimaisuuden lisäämistä.

Toimenpiteenä hankitaan ajanmukaiset koneet ja laitteet. Hankkeessa metallialan työympäristön kehittämis- ja hallintajärjestelmän avulla nostetaan metallialan työntekijöiden tietoisuutta työturvallisuudesta, materiaalitehokkuuden merkitystä yrityksen tuottavuudelle, laadulle ja ympäristönsuojelulle. Samalla oppimisympäristöstä muodostuu nykyistä selkeästi enemmän teollisuuden tyypillistä työympäristöä vastaava. Em. asioiden nostamisella osaksi jokapäiväistä opiskelua voidaan luoda nykyaikaista laatu-, turvallisuus- ja ympäristöajattelua opiskelijoiden keskuudessa ja siten luodaan heille edellytyksiä olla mukana luomassa ja kehittämistä vastaavaa toimintakulttuuria myös yrityksissä. Oppimisympäristön kehittämisprojekti mahdollistaa metallialan aikuiskoulutuksen käynnistämisen ammattiopistossa (IW-hitsauskoulutukset, CNC-koneistus, robottiohjelmointi).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kalajoen ja lähialueen kuntien metallialan yritysten työntekijät ja metallialaa opiskelevat. Tulevan alihankintatyön ja yritysten työntekijöiden osaamisen kehittämisen kautta keskeisenä kohderyhmänä ovat myös metallialan yritykset. Hankkeen toimenpiteiden kautta em. kohderyhmät saavat parantuneet edellytykset kehittää osaamistaan säilyttääkseen ja parantaakseen asemaansa työmarkkinoilla ja yritykset voivat vahvistaa kilpailukykyään ja markkina-asemaansa. Innovatiivinen oppimisympäristö edistää myös uusien yritysten syntymistä ja näin uuden liiketoiminnan kehittämisestä, erikoistumista ja verkostomaisen yhteistyön lisäämisestä. Oppimisympäristössä huomioidaan myös naisten mahdollisuus kehittää alan osaamista näin olla mukana yritysten toiminnan kehittämisesssä.

Kohderyhmänä ovat myös Kalajoen ammattiopiston metallialan henkilökunta, joka hyötyy hankkeesta parantuvien verkostojen kautta. Tästä välillisesti hyötyvät myös perus- ja aikuiskoulutuksen opiskelijat.

Teollisuuden kilpailukyky mainitaan myös painopisteenä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa. Tämä edesauttaa strategian tavoitetta, missä nuoret kokevat kotiseutunsa ja Pohjois-Pohjanmaan hyväksi vaihtoehdoksi myös tulevaisuuden kotipaikkana. Lisäksi modernimman tekniikan hankkiminen mahdollistaa myös naisten paremman kouluttautumisen, koska se poistaa opiskelijan fyysisiä rajoituksia ja madaltaa kynnystä kouluttautua metalli alalle.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Metallialan yritysten kilpailukyvyn parantumisen kautta ja mahdollisen toiminnan laajenemisen kautta hanke vaikuttaa välillisesti myös tulevaisuudessa kuntien verotulojen kehittymiseen ja lisää siten laajasti alueen hyvinvointia. Metallialan yritysten kannattavuuden ja hyvän työllisyyden vaikutukset myös muuhun yhteiskuntaan ovat merkittäviä. Pitkällä aikavälillä laajasti ja ne synnyttävät myönteisiä välillisiä kerrannaisvaikutuksia koko ympäröivään yhteiskuntaan.

Metalliteollisuuden kasvu ja kehittyminen hyödyttävät välillisesti myös alueen palvelusektoria. Osaamistaan kehittävä metalliteollisuus kasvaa ja luo uusia työpaikkoja alueelle, mikä lisää palvelukysyntää.

Hanke vahvistaa myös alueellisia metallialan verkostoja ja integroi Kalajoen ammattiopiston toimintaa kiinteämmin elinkeinoelämään.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 98 124

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 98 124

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 133 118

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 133 429

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Kalajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Opintie 2

Postinumero: 85100

Postitoimipaikka: Kalajoki

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen sukupuolinäkökulmaa on arvioitu seuraavasti: - Metalliala tarvitsee lisää naisia, minkä kautta edistetään laajempaan näkökulmaa organisaatioiden toiminnassa sekä uusien innovaatioiden syntymistä - Naisten työllisyyden edistämiseksi metallialalla ammatilliset oppilaitokset ovat avainasemassa (nuorten uravalinnat peruskoulun jälkeen) - Keskeinen tekijä naisten saamiseksi alalle on luoda kuva hyvin organisoidusta, turvallisesta, korkean teknologian ja osaamisen toimialasta - Rekrytoinneissa tulee huomioida tasa-arvonäkökulma
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Metalliteollisuus on hyvin miesvaltainen toimiala. Hankkeessa pyrimme osaltamme edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja edistämään naisten työllistymistä alalle. Oppimisympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä hankkeen toiminnassa huomioidaan oppimisympäristön soveltuminen naisille. Oppimisympäristön ergonomiset ratkaisut suunnitellaan naiset huomioiden mm. työaseminen mitoituksessa, työkalujen keventimien käytössä, riittävien nostolaitteiden hankkimisessa sekä sisälogistiikan keveyden varmistamisessa. Työympäristön kehittämis- ja hallintajärjestelmän käyttöönotto on keskeinen osa metallialan koulutuksen "kasvojen kohotusta". Järjestelmän käytöllä halutaan muuttaa nykyisten ja tulevien opiskelijoiden käsitystä metallialasta sotkuisesta ja likaisesta pajatoiminnasta korkean teknologian siisteihin ja turvallisiin työympäristöihin. Tämä on arvioitu oppilaitoksessa keskeiseksi tekijäksi naisten houkuttelemiseksi alalle. Uuden ammattimiehen rekrytoinnissa huomioidaan kaikki naiset tasapuolisesti ja mikäli osaaminen ja soveltuvuus on hakijoista paras, niin tehtävään valitaan nainen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen ensisijaiset tavoitteet ovat metallialan opetuksen kehittämisessä uudistuvan oppimiympäristön sekä vahvistettavan osaamisen kautta sekä metallialan toimijoiden verkkottumisen edistäminen tiiviimmän yhteistyön kautta. Ensisijaisiin tavoitteisiin kuuluu myös metallialan vetovoimaisuuden lisääminen. Vaikka sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, hankkeen toimenpiteillä pyritään keskeisesti edistämään naisten hakeutumista alalle ja myöhemmässä vaiheessa työllistymään alalle. Edellä mainittujen käytännön toimenpiteiden lisäksi uudistuvan metallialan koulutuksen markkinointi tullaan aktiivisesti kohdistamaan myös naisiin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 9
Työympäristön kehittämis- ja ylläpitojärjestelmällä parannetaan materiaalitehokkuutta (ohjeistukset materiaalin käyttöön, kierrätysjärjestelmä, työtavat). Välillinen vaikutus suurempi opiskelijoiden osaamisen lisäämisen kautta (osaaminen ja asenteet työelämässä). Virtuaalihitsauksella vähennetään luonnonvaroja kuluttavaa hitsausharjoittelua. Opiskelijat siirtyvät varsinaiseen hitsausharjoitteluun, kun taidot ovat karttuneet virtuaalihitsausharjoittelussa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 6
Työympäristön kehittämis- ja ylläpitojärjestelmällä parannetaan materiaalitehokkuutta (ohjeistukset materiaalin käyttöön, kierrätysjärjestelmä, työtavat). Välillinen vaikutus suurempi opiskelijoiden osaamisen lisäämisen kautta (osaaminen ja asenteet työelämässä). Virtuaalihitsauksella vähennetään luonnonvaroja kuluttavaa hitsausharjoittelua. Opiskelijat siirtyvät varsinaiseen hitsausharjoitteluun, kun taidot ovat karttuneet virtuaalihitsausharjoittelussa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 0
Modernin teknologia koneet ovat energiatehokkaampia, tuotannollisesti tehokkaampia. Vähennetään riskiä kemikaalivahingoista.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 9
Työympäristön kehittämis- ja ylläpitojärjestelmällä parannetaan materiaalitehokkuutta (ohjeistukset materiaalin käyttöön, kierrätysjärjestelmä, työtavat). Välillinen vaikutus suurempi opiskelijoiden osaamisen lisäämisen kautta (osaaminen ja asenteet työelämässä).
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 10
Menestyäkseen alueen metalliteollisuus tarvitsee aktiivisen ja osaavan koulutuksen järjestäjän. Hankkeella edistetään välittömästi oppilaitoksen integroitumista työelämään ja hankkeen jälkeen ammattiopisto tulee osallistumaan keskeisesti yritysten kehittymiseen tuotteistettujen koulutus- ja alihankintapalveluiden kautta. Oppilaitoksen keskeisen osaamisen kehittäjän roolin vuoksi välilliset vaikutukset elinkeinoelämään ovat suuremmat. Erityisesti panostukset koneistuksen ja robottihitsauksen osaamisen kehittämiseen tukevat elinkeinorakenteen monipuolistumista ja vahvistumista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Metaoppi-hankkeessa ei tuotteisteta oppilaitoksen koulutus- ja alihankintapalveluita, mutta hanke välillisesti mahdollistaa niiden lanseerauksen. Tuotteistaminen ja palvelumyynti käynnistetään hankkeen jatkotoimenpiteinä.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Työympäristön kehittämis- ja ylläpitojärjestelmällä tehostetaan oppimisympäristön sisäistä logistiikkaa ja liikkumista. Välillinen vaikutus suurempi opiskelijoiden osaamisen lisäämisen kautta (osaaminen ja asenteet työelämässä). Ei vaikutuksia ulkoiseen logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 6
Hankkeella edistetään oppilaitoksen sisäistä työhyvin vointia parantuvan ergonomian ja toimivan ja tehokkaan työympäristön sekä vahvistuvan osaamisen kautta. Välillinen vaikutus suurempi opiskelijoiden osaamisen lisäämisen kautta (osaaminen ja asenteet työelämässä).
Tasa-arvon edistäminen 4 6
Työympäristön kehittämis- ja ylläpitojärjestelmällä parannetaan ja modernilla teknologialla parannetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa.Välillinen vaikutus suurempi opiskelijoiden osaamisen lisäämisen kautta (osaaminen ja asenteet työelämässä). Mahdollinen myönteinen vaikutus rekrytoinnin kautta, mikäli ammattimiehen tehtävään valitaan nainen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 3
Yhteiskunnallisesti panostaminen metallialan koulutus- ja alihankintapalveluin lisää yhdenvertaisuutta. Oppilaitoksessa on viime vuosina satsattu muiden alojen kehittämiseen, mutta metallialan koulutukseen tehtävään merkittävälle panostukselle on nyt tarve. Metalliteollisuus on mm. puutuoteteollisuuden oheella aluemme hyvinvoinnin keskeinen perusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 5 8
Kouluttamalla oppilaitoksen henkilökuntaa työympäristöjen kehittämis- ja ylläpitojärjestelmän toteuttamisen periaatteisiin lisäämme ympäristötietoisuutta ja käytännöllistä ympäristöosaamista. Välillinen vaikutus suurempi opiskelijoiden osaamisen lisäämisen kautta (osaaminen ja asenteet työelämässä).

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa uudistettiin Kalajoen ammattiopiston oppimisympäristö vastaamaan nykyaikaisen koulutuksen vaatimuksia. Erityisenä tavoitteena oli luoda edellytykset metallialan aikuiskoulutuksen aloittamiselle erityisesti hitsaukseen ja koneistukseen. Tähän tavoitteeseen päästiin investoimalla merkittävä ja moderni konekanta sekä luomalla uusi teollista konepajan tuotantoympäristöä vastaava oppimisympäristö. Lisäksi otettiin käyttöön työympäristön kehittämis- ja hallintajärjestelmä (5S) työturvallisuuden ja laadun parantamiseksi.