Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70549

Hankkeen nimi: Hajautetun biokaasutuotannon kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 30.9.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0210010-1

Jakeluosoite: PL 72,

Puhelinnumero: 040 142 8600

Postinumero: 85501

Postitoimipaikka: Nivala

WWW-osoite: http://www.jedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Seppälä Timo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: suunittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.seppala(at)jedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 5903 101

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hajautetun biokaasutuotannon kehittäminen -projektissa tutkitaan hyvälaatuisen biokaasun tuotantoa biokaasureaktorilla. Biokaasutuksessa käytetään erilaisia lisäsyötteitä (ruokajäteöljy, mahdolliset elintarvikejätteet, muun mataloustuotannon sivuvirtatuotteita (huonolaatuinen rypsiöljy). Sekä kehitetään toimivia ratkaisuja biokaasun käytön lisäämiseksi (märkä- /kuivamädätysrekatorien toimintavertailuja) erikokoisille maatiloille. Laaditaan toteutusmalleja hajautetun biokaasutuotannon jakeluun. Jakelun ohella tutkitaan mahdollisuuksia jatkojalostaa biokaasua korkeampiarvoiseksi ja helpommin kuljetettavaksi liikennepolttoaineeksi, kuten DME. Projektin hakijana ja toteuttajana on Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Projektin tulokset jaetaan myös Älykkäät ja vihreat kasvun kaupungit (ÄVKK) projektin osanottajille ympäri Suomen. Projektille haetaan rahoitusta ajalle 1.5.2015 - 30.04.2018 Pohjois-Pohjanmaan liitosta (EARK- ohjelma). Projektin osarahoittajina ovat seutukunnat, kunnat ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisia kohderyhmiä on monia:
- maaseutuyrittäjät, viranomaistahot, tutkimus-koulutusorganisaatiot, toimialan yritykset
- alueelliset jätelaitokset

4.2 Välilliset kohderyhmät

- huoltoasemaketjut
- kaasun käyttäjät (esim-. kasvihuoneviljelijät)
- biokaasusta kiinnostuneet henkilöt, mm. autoilijat (ammattiautoilijat)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 259 140

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 252 892

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 370 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 361 274

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven

Kunnat: Haapajärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Erkkilantie 1

Postinumero: 85800

Postitoimipaikka: Haapajärvi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Perinteisesti bioenergia-alalla (metsä / luonnonvara) suurin osa työntekijöistä on miehiä. Alan tutkijoista noin puolet on naisia. (Tem sutelan raportti http://www.tem.fi/files/34526/Sutela.pdf)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankeen tarjoama tieto helpottaa naisten siirtymistä nykyisin miesvaltaiselle bioenergia-alalle.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa ei ole erityisiä toimia tasa-arvon edistämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 6
Hankkeessa hyödynnetään luonnovaroja, biomassoja, maatalouden raaka-ainesivuvirtoja, jätevirtoja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Toiminta vähentää maatalouden päästöjä, biomassoista tehtävien polttoaineiden käyttö liikenteessä vähentää päästöjä merkittävästi
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
- neutraali, ei muuta ekosysteemin vallitsevaa tilaa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 7
Biokaasulaitoksen rejekti vähentää ravinteiden huuhtoutumista maaperään / vesistöihin. Biokaasutus vähentää myös kasvihuonekaasuja.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
- ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Bio ja puukaasuprosessit vähentävät jätteiden syntymistä käyttämällä hyväksi jätevirtoja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Hankkeessa hyödynnetään erilaisia uusituvia energialähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Biokaasulaitosten määrän lisääntyminen edistää paikallista elinkeinoelämää mm. laitosrakentamisessa ja korvaa osittain ostopolttoaineita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 4
Hanke tuottaa tietoa bioenergian hyödyntämisestä. Tieto välitetään eteenpäin Älykkäät vihreän kasvun kaupungit verkoston kautta. Tuottaa koulutus/tiedotuspaketteja.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Hankkeessa selvitetään bio/puukaasun keräily/jakeluverkostoa. Toteutuessaan pilottikohteissa päästöt vähenevät.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Hanke on luomassa lisää mahdollisia työpaikkoja alueelle (laitevalmistus bio-/puukaasutus). Laitosten lisääntyessä alueelliset päästöt vähenevät jonkin verran.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on tasa-arvo neutraali. Perinteisesti bioenergia-alalla (metsä / luonnonvara) suurinosa työntekijöistä on miehiä. Alan tutkijoista noin puolet on naisia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 1 1
Elävöittää maaseutua.
Ympäristöosaaminen 6 6
Hanke edistää ympäristöosaamista merkittävästi tuottamalla uusia teknisiä ratkaisuja jätteiden käsittelyyn ja energiantuotantoon. Päästöt vähenevät.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hajautetun Biokaasuntuotannon kehittämishankkeen (1.5.2015 - 30.9.2018) tavoitteena oli tutkia ja kehittää Biokaasun tuottoa Haapajärven koulutilan biokaasureaktorilla. Hankkeen aikana testattiin erilaisia lisäsyötteitä kaasuntuotannossa. Koulutilan navetalta tuleva lietelanta tuotti keskimäärin 5 m³/h kaasua. Aikaisemmin kaasuntuotto oli n. 4 m³/h. Syksyllä 2015 ja talvella 2016 asennettiin mm. reaktoriin menevälle lietteelle murskaava lietepumppu. Lisäksi koteloitiin reaktoriin menevän ja poistuvan lietteen putket ns. lämmönvaihtimeksi. Murskaava lietepumppu lisäsi kaasuntuottoa n. 20 %. Lämmönvaihdin alensi reaktorin lämmitykseen tarvittavaa energiaa n. 30%. Lisäsyötetutkimusten mukaan Säilörehu / heinä / rypsiolki lisäsivät kaasuntuottoa 20 - 30 % (ka n. 6,5 m³/h). Koetoiminta kärsi hankkeen aikana lukuisista teknisistä vioista ja osien hajoamisista. Hankkeen ajalle suunniteltu koetoiminta jäi puutteelliseksi. Tavoitteena oli tutkia useampia lisäsyötteitä kuin kolmea, lisäksi myös termofiilinen (50 - 52°C) reaktio jäi tutkimatta. Kesän 2017 jälkeen hankkeessa keskityttiin laitoksen automaation uusimiseen sekä membraanikalvoerotus- ja kaasun paineistusyksikön asennuksiin. Kaasun puhdistus ja paineistusyksikkö saatiin toimimaan loppukesästä 2018 ja biokaasuauton tankkaus onnistui.