Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70550

Hankkeen nimi: Rimoittamon uudistaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.1.2015 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ISOJOEN SAHA OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0405653-8

Jakeluosoite: Teollisuustie 8

Puhelinnumero: +358 6 2204400

Postinumero: 64900

Postitoimipaikka: ISOJOKI

WWW-osoite: www.isojoensaha.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hakamäki Esa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: esa.hakamaki(at)isojoensaha.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 6 220 4413

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Asiakaslähtöisen tuotannon erikoistuotevaatimuksiin vastaaminen uudella joustavalla tekniikalla kilpailukykyisesti, energiatehokkaasti ja raaka-ainetta säästäen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 119 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 118 676

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 119 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 118 676

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Suupohjan

Kunnat: Isojoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teollisuustie 8

Postinumero: 64900

Postitoimipaikka: ISOJOKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuoli ei ole merkitsevä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sukupuoli ei ole merkitsevä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuoli ei ole merkitsevä hankkeessa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
raaka-aineen tarkempi hyödyntäminen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
puuraaka-aine, kaikki osat hyödynnetään
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 0
Kaikki mahdollinen hyödynnetään, ala ei synnytä jätettä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 0
toiminta käyttää uusitutuvaa energiaa raaka-ainelähteenään
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 5
Raaka-aine kerätään lyhyellä toimintasäteellä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 7
lähialuetaloudelle myönteinen vaikutus vientitulojen avulla, ja metsänomistajien puunmyyntituloilla
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 2 3
Kestävän kehityksen periaatteiden mukainen raaka-ainekäyttö

9 Loppuraportin tiivistelmä

Rimoituslaitoksen uudistaminen Isojoen Sahalla 2015 kesäseisokin aikana. Asiakaslähtöisen tuotannon erikoistuotevaatimuksiin vastaaminen uudella joustavalla tekniikalla kilpailukykyisesti, energiatehokkaasti ja raaka-ainetta säästäen.