Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70551

Hankkeen nimi: PKP:n vientitoiminnan käynnistäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.4.2015 ja päättyy 30.4.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PÖYTYÄN KONEISTUSPALVELU OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2094017-1

Jakeluosoite: Koukkarintie 3

Puhelinnumero: +358407253656

Postinumero: 21870

Postitoimipaikka: RIIHIKOSKI

WWW-osoite: http://www.pkpkoneistus.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sätilä Antti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.satila(at)pkpkoneistus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407253656

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on viennin käynnistäminen pohjoismaihin. Tehdään markkinaselvityksiä, osallistutaan messuille sekä vieraana, että omalla osastolla, tehdään markkinointimateriaalit kansainväliseen markkinointiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 49 444

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 49 444

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Loimaan

Kunnat: Pöytyä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Koukkarintie 3

Postinumero: 21870

Postitoimipaikka: RIIHIKOSKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Konepajan toiminta on pääasiassa miesvaltainenala.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeessa käytettävien asiantuntijoiden sukupuolella ei ole väliä, tiedot ja taidot ratkaisevat.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on yrityksen kansainvälistyminen ja ulkomaanviennin aloittaminen. Yrityksen henkilöstöä ei valita sukupuolen vaan tietojen ja taitojen perusteella.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
ei nähtävissä suoria eikä välillisiä vaikutuksia. metallijäte kierrätetään.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Vientiin tuotetaan asiakkaille uudelle teknikkaalle suunniteltuja kokonaisuuksia/ komponentteja, jotka ovat tehokkaampia kuin aiemmat.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei nähtävissä suoria eikä välillisiä vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Vientiin tuotetaan asiakkaille uudelle teknikkaalle suunniteltuja kokonaisuuksia/ komponentteja, jotka ovat tehokkaampia kuin aiemmat.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei nähtävissä suoria eikä välillisiä vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 1
Materiaalihankinnat kasvavat onnistuneiden kauppojen seurauksena, metallijäte palaa kierrätykseen ja muu jäte kierrätetään Ympäristöjärjestelmän ja määräysten mukaisesti. Toiminnan kasvaminen ei kasvata jätteiden määrää merkittävästi nykyisestä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Riippuu täysin millaisia Lopputuotteita mahd. asiakkaat tilaavat.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 2
Onnistuneet kaupat ulkomaille tarjoaa myös muille työmahdollisuuksia
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 1
Yrityksen toimintojen ja konekannan kehitys
Liikkuminen ja logistiikka 2 1
Raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuljetus.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
Tulevien yhteiskumppanien kautta tulevat HSE-standardi vaatimukset, hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Onnistuvien kauppojen johdosta voi tulla tarve lisätä työntekijöiden koulutusta eri koneille. Tämä lisää tasa-arvoa työntekijöiden kesken.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Uusien ulkomaisten yhteistyökumppanien kautta, kulttuuri- ja kieliympäristö monipuolistuu. Yrityksemme tuntee yhteiskuntavastuunsa.
Kulttuuriympäristö 3 1
Uusien ulkomaisten yhteistyökumppanien kautta, kulttuuri- ja kieliympäristö monipuolistuu.
Ympäristöosaaminen 1 1
ulkomaisten Yhteistyökumppanien lisävaatimukset ISO14001 ympäristöjärjestelmän osalta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Konsulttihanke asiakkaiden hankkimiseksi pohjoismaista usean eri konsultin toimesta. Kontakteja luotu, mutta suhteet eivät vielä ole johtaneet tilauksiin.