Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70556

Hankkeen nimi: Venäjän vienti kasvuun Päijät-Hämeessä

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2014 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0855115-7

Jakeluosoite: Niemenkatu 73

Puhelinnumero: 03811411

Postinumero: 15140

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.ladec.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sari Heikkilä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankekoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sari.heikkila(at)ladec.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504026913

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa pyritään lisäämään Päijät-Hämeen alueen pk-yritysten kasvuedellytyksiä Venäjän markkinoilla määritellyillä vienninedistämistoimenpiteillä sekä tarjoamalla yrityksille vankkaa liiketoimintaympäristön ja -kulttuurin, kielen, yhteiskuntarakenteen ja lainsäädännön tuntemusta sekä hyviä ja luotettavia paikallisia yhteistyökumppaneita.
Päijät-Hämeessä on perinteisesti vahvoja teollisuudenaloja ja vahvaa osaamista, kuten auto-, kaivos-, vesi-, ilmailu-, alumiini-, pintakäsittely-, metalli-, konepaja- sekä kone- ja laitevalmistus. Pk-yrityksillä ei kuitenkaan ole yksinään riittävästi resursseja, eikä osaamista Venäjän markkinapotentiaalin hyödyntämiseksi sekä viennin käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi tehokkaasti. Venäjän kasvavia markkinoita on pystyttävä hyödyntämään alueen yritysten lähtökohdista käsin entistä tehokkaammin, jotta uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja syntyisi Päijät-Hämeeseen. Vienninedistämistyöhön on panostettava entistä vahvemmin ja tarpeisiin on pyrittävä vastaamaan yrityslähtöisesti.
Hankkeessa tavoitellaan mukana oleville yrityksille liiketoiminnan kasvua ja markkinoiden systemaattista laajentumista Venäjälle vahvistamalla yritysten liiketoimintaosaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia, kehittämällä yritysten vientistrategioita ja –toimenpiteitä, tuottamalla yrityksille kilpailuetua ja –kykyä omalla osaamisalueellaan, madaltamalla yritysten kynnystä ja vähentämällä niiden riskiä lähteä Venäjän markkinoille sekä kehittämällä yritysten erilaisia yhteistyömuotoja, myynti- ja kumppanuusverkostoja kansainvälisen liiketoiminnan viitekehyksessä.
Hankkeessa saatujen kokemusten avulla tehdään Venäjän viennin edistämiseen tähtäävä liiketoimintamalli ja etsitään alueelta potentiaalisia yrityksiä, jotka voivat hyötyä omassa liiketoiminnassaan tästä mallista ja joihin mallia voidaan soveltaa.
Hankkeen tuloksena on luotu toimintamalli, jolla voidaan toteuttaa suunnitelmallisesti vienninedistämistoimenpiteitä ja mallin avulla kyetään löytämään uusia ja toimivia asiakkuuksia sekä toimivat myynti- ja markkinointikanavat Venäjällä. Hankkeen lopputuloksena yrityksillä on tieto keskeisistä markkina-alueista ja kilpailijoista sekä ymmärrys siitä, miten yritys voi toteuttaa menestyksekkäästi Venäjän vientiään.
Hankkeen etenemistä, tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti hankkeen aikana. Hankkeelle asetetaan ohjausryhmä tukemaan evaluointiprosessia ja tarvittaessa hankkeen edetessä toimenpiteitä suunnataan uudelleen. Hankkeen lähtökohdista, prosessin etenemisestä ja tuloksista tehdään loppuyhteenveto, joka hankkeen päätteeksi esitellään työpajatyöskentelynä Päijät-Hämeen alueen Venäjän markkinoista kiinnostuneille yrityksille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Päijät-Hämeen alueen kasvuhakuiset pk-yritykset, jotka ovat läpileikkaus alueen vahvoista toimialoista: auto-, kaivos-, vesi-, ilmailu-, alumiini-, pintakäsittely-, metalli-, konepaja- sekä kone- ja laitevalmistus. Hankkeeseen osallistumissitoumukset ovat jo valmiiksi seuraavilta kuudelta (6) yritykseltä: Allu StaMix Oy, Finnsonic Oy, Kemppi Oy, Skanveir Oy, Doranova Oy, Rakennusbetoni ja -elementti Oy. Neuvottelut ovat vielä kesken yhden, todennäköisimmin mukaan lähtevän yrityksen kanssa (Orfer Oy). Pilotoitua liiketoimintamallia esitellään laajemmin kartoitetulle Venäjän markkinoista kiinnostuneelle yritysryhmälle ja arvioidaan sen soveltuvuutta niille. Yhteensä ainakin 20 päijät-hämäläistä yritystä hyötyy hankkeen toimenpiteistä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kaikki Päijät-Hämeen alueen pk-yritykset, jotka harkitsevat Venäjän viennin käynnistämistä. Lisäksi yritykset, jotka ovat varsinaisten mukana olevien teollisuusyritysten alihankintaverkostoissa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 301 049

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 301 049

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 430 070

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 430 070

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti, Hollola, Orimattila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa sekä naisilla että miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimenpiteisiin ja toteuttamiseen. Hankkeessa pyritään luomaan tilausta uusille työpaikoille ja nämä työpaikat tulevat olemaan erityisesti myyntityössä, viennissä ja venäjän kielen taito on tärkeää.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole tehty.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Yritysten vientituotteet ja ratkaisut perustuvat uusiin, energiatehokkaisiin, vähähiilisiin ja ympäristöystävällisiin teknologioihin ja vaikuttavat positiivisesti luonnonvarojen käytön kestävyyteen ja ympäristön tilaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 8
Yritysten vientituotteet ja ratkaisut perustuvat uusiin, energiatehokkaisiin, vähähiilisiin ja ympäristöystävällisiin teknologioihin ja vähentää ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 8
Hankkeessa on mukana vedenkäsittelyn ja -puhdistuksen innovatiivisiin teknologioihin erikoistuneita yrityksiä, mitkä edistävät vesistöjen monimuotoisuuden säilymistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 8
Hankkeessa on mukana vedenkäsittelyn ja -puhdistuksen innovatiivisiin teknologioihin erikoistuneita yrityksiä, mitkä edistävät pinta- ja pohjavesien suojelua.Hankkeen yrityksillä on ympäristöystävällisiä ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja uusiutuvan energian tuottamiseen ja hyödyntämiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 5
Yritysten vientituotteet ja ratkaisut perustuvat uusiin, energiatehokkaisiin, vähähiilisiin ja ympäristöystävällisiin teknologioihin ja vaikuttavat positiivisesti Natura-kohteiden (luonnonsuojelualueet, erämaa-alueet, saariston ja rannikon vedenalainen luonto, järvet, suuret joet, pienvedet) säilymiseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Hankkeessa mukana olevilla yrityksillä on ympäristöystävällisiä ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja ja vientituotteita uusiutuvan energian tuottamiseen ja hyödyntämiseen, mitkä auttavat turvaamaan maapallon biokapasiteettia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 0
Hankkeessa mukana olevilla yrityksillä on ympäristöystävällisiä ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja ja vientituotteita uusiutuvan energian tuottamiseen ja hyödyntämiseen sekä vähähiilisen talouden toteutumisen edesauttamiseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Hankkeessa kehitetään Päijät-Hämeen alueen elinkeinoelämän monipuolistumisen ja kasvun edellytyksiä ja lisätään alueen kilpailukykyä panostamalla toimenpiteiden kohteena olevien paikallisten pk-yritysten Venäjän viennin kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Tuotetaan yrityksille tietoa Venäjästä markkina-alueena, työkaluja viennin kehittämiseen, analyysejä vientiedellytyksistä,myynti- ja markkinointikartoituksia ja -suunnitelmia sekä toteutetaan kohdennettuja vienninedistämistoimenpiteitä tavoitteena saada kauppaa yrityksille.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Hankkeessa pohditaan liikkumisen ja logistiikan kysymyksiä yritysten kanssa riippuen siitä, missä vaiheessa (volyymi) niiden vientitoimenpiteiden kehittyminen on.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Päijät-Hämeen elinkeinoelämän vahvistaminen lisää ihmisten hyvinvointia kasvattamalla alueen pk-yritysten vientiä Venäjälle, mikä lisää työpaikkoja alueella.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Hankkeen toimenpiteet eivät ole sukupuolisidonnaisia, vaan hankkeessa luotuihin työpaikkoihin voivat työllistyä niin naiset kuin miehetkin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 8
Venäjän kauppasuhteet edellyttävät yhteiskunnan ja kultttuurin tuntemusta, mikä edesauttaa aina yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 2
Ympäristöystävälliset teknologiset ratkaisut edistävät maiseman ja luonnon säilymistä.
Ympäristöosaaminen 7 0
Hankkeessa on mukana on useita vähähiilisyyttä edistäviä yrityksiä, joiden tuotteiden käyttöönotto lisää energiatehokkuutta ja puhtaampia prosesseja sekä ympäristöosaamista Suomessa ja Venäjällä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke ja sen toimenpiteet kohdistuivat Päijät-Hämeen alueen pk-yritysten Venäjän viennin kehittämiseen ja tukemiseen. Lähtökohtaisesti Päijät-Hämeen alueella on perinteisesti vahvoja teollisuuden aloja ja vahvaa substanssiosaamista, joilla on hyvät edellytykset menestyä Venäjän markkinoilla ja saada sieltä kasvua. Hankkeessa työskenneltiin tiiviisti alueen potentiaalisten yritysten kanssa, kartoitettiin ja kontaktoitiin sekä järjestettiin useita neuvotteluja potentiaalisten asiakkaiden kanssa Venäjällä hyödyntäen jo olemassa olevia suhteita ja verkostoja sekä avattiin uusia neuvotteluyhteyksiä ja laajennettiin yhteistyöpintaa maantieteellisesti. Hankkeessa luotiin yrityksille merkittäviä korkean tason kontakteja ja järjestettiin asiakasneuvotteluja, jotka ilman hanketta eivät olisi olleet mahdollisia. Yritykset saivat toteutuneista neuvotteluista merkittävää hyötyä ja ajantasaista markkinatietoa Venäjältä.
Hankkeen aikana käynnissä olleet maailmantaloudelliset ja -poliittiset suuret muutokset vaikuttivat suoraan myös hankkeen tuloksiin. Kasvun saamisen sijasta tärkeämmäksi tavoitteeksi tuli löytää keinoja pysyä Venäjän markkinoilla sekä luoda ja ylläpitää merkittäviä suhteita vahvasta laskusuhdanteesta huolimatta. Tässä tavoitteessa onnistuttiin ja muutama yritys on edelleen neuvotteluvaiheessa ja ne odottavat hankkeen vaikutusten näkyvän pidemmän (3-5 v) ajan sisällä.
Hankkeessa tarkasteltiin alueemme yritysten pullonkauloja ja löydettiin strategisesti uusia tapoja toteuttaa Venäjän kauppaa muuttuneissa olosuhteissa. Hankkeesta kirjoitetussa loppujulkaisussa on esitelty tarkemmin asiaa.