Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70559

Hankkeen nimi: Co-Design Bay - Suunnittelupalveluverkostojen yhteistyöalustan toimintamallin kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.11.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0855115-7

Jakeluosoite: Niemenkatu 73

Puhelinnumero: 03 811 411

Postinumero: 15140

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.ladec.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KEINÄNEN KRISTIAN

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehityspäällikkö / Design -toimiala

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kristian.keinanen(at)ladec.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505980580

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomella on maine muotoilumaana. Muotoiluosaajien läsnäolo esimerkiksi Lahden seudulla on merkittävästi edistänyt alueen teollisuusyritysten menestymistä. Suomen muotoilukenttä ei silti vielä ole tehokkaasti kyennyt palvelemaan suuria asiakkaita kotimaisilla tai kansainvälisillä markkinoilla. Lahden alueelle kehittyneellä muotoiluekosysteemillä on edellytykset toimia Suomessa teollisten alojen suunnittelun palvelutuotannon ja kehittämisen veturina. Johtava asema edellyttää toimivaa rakennetta alan huippuosaajien yhteistoiminnan mahdollistamiseksi, vuorovaikutusta edistävässä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten muotoiluekosysteemien kanssa. Toimivasta muotoilustrategiasta ja -ekosysteemistä huolimatta Lahden alueelta puuttuu edelleen teollisten alojen muotoilun käytännön prosesseja ja pilotointia tukeva toimintaympäristö, johon alan kärkiosaajat voisivat sijoittua. Alueelta ponnistavan osaamisen aivovienti ja merkittävien T&K -projektien valuminen muualle, syö resursseja.

Co-Design Bay -hankkeen tavoitteena on:

1. kehittää Suomen teollisten muotoilualojen ekosysteemin toimijoiden yhteistoimintamalli, jonka tuloksena pk-yritysten T&K-investoinnit kasvavat ja uutta liiketoimintaa syntyy. Toiminta tukee alan kasvua ja kansainvälistymistä (mm. yritykset, rahoitusorganisaatiot, kehitysyhtiöt, toimialaorganisaatiot, yliopistot)
2. kehittää Suomen suunnittelupalveluverkoston yritysten projekti- ja yhteistyöalustan toimintamalli, joka mahdollistaa suuremppien ja vaativampien toimeksiantojen vastaanottamisen, sekä
3. pilotoida kehitettävissä toiminta-alustoissa tapahtuvaa toimintaa käytännössä case-asiakkaiden kanssa, päämääränä Suomen PK-yritysten T&K investointien lisääminen.

Hankkeen avulla kehitettävien sisältöjen on tarkoitus:
I) mahdollistaa suunnitteluverkoston osaajista asiakaskohteisesti räätälöitävien verkostotiimien käyttöön perustuva teollisten muotoilualojen palveluiden tarjonta, sekä
II) mahdollistaa teollisuus- ja palveluyrityksille muotoiluprosessien tuloksekas ja luotettavan ulkoistaminen ko. verkostotiimeille.

Suunnittelun huippuosaajien yhteistoiminnan avulla voidaan saavuttaa tarjooman laajuus ja kapasiteetti, jotka mahdollistavat maailmanluokan muotoilupalvelujen tuottamisen ja näin ollen kilpailemisen suurten kansainvälisten muotoilu- ja T&K -palveluntarjoajien rinnalla, merkittävistä kansainvälisistä suunnittelutoimeksiannoista. Pilotoitava yhteistoiminta mahdollistaa PK-yrityksille laajemman ja laadukkaamman palvelutarjonnan entistä suuremmille asiakkaille, sekä nykyistä vaativampien toimeksiantojen vastaanottamisen koti- ja kansainvälisillä markkinoilla. Kehitettävillä prosesseilla ja toimintaympäristöllä pyritään positiivisiin vaikutuksiin koko Suomen suunnittelualan liikevaihdon kehittymisessä.

Hankkeen avulla kehitettävä teollisten alojen muotoiluliiketoiminnalle ainutlaatuinen toimintaympäristö parantaa edellytyksiä alalla toimivien kasvu- ja kehitysmyönteisten palveluyritysten tehokkaalle ja tuloksekkaalle yhteistoiminnalle keskenään, sekä rahoittajatahojen, tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden, ja muotoilualan koulutusorganisaatioiden kanssa. Yhteistyö nopeuttaa suunnitteluyritysten tarjooman kehittymistä projektialihankintaa pidempikestoisten strategisten kumppanuuksien tasolle, mikä puolestaan edesauttaa asiakasyritysten kehittymistä muotoiluintensiivisiksi. Muotoiluintensiiviset yritykset, joiden liiketoiminnassa muotoilulla ja muotoilijoilla on strateginen rooli, ovat keskimäärin tuottavampia ja niillä on kilpailijoita paremmat asemat markkinoilla.

Co-Design Bay hankkeen alkuperäiset tavoitteet on johdettu Lahti Industrial Design Advisory Board -ryhmän esille tuomista tarpeista. Ryhmä koostuu kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävien yritysten ja organisaatioiden avainhenkilöistä, jotka edustavat muotoilupalvelutarjonnan tärkeimpiä kohderyhmiä.

Horisontaalisia periaatteista hankkeen toteutuksessa:
Suomen muotoilukentässä noudatetaan lähtökohtaisesti yhdenvertaisuuteen, kestävään kehitykseen ja sukupuolten tasa-arvoon perustuvia prosesseja. Alan sukupuolijakauma on hyvin tasainen, eikä muotoiluprojekteissa tai -organisaatiorakenteissa eritellä toimijoita hierarkisesti. Projektit etenevät meritokratian hengessä, kunkin osaajan keskittyessä omaan erityisalaansa. Ekologisiin materiaali- ja rakenneratkaisuihin pyrkiminen, sekä energian säästäminen suunniteltavien tuotteiden, palvelujen ja ympäristöjen elinkaarien aikana ovat suomalaisessa suunnittelutyössä perusperiaatteita. Näitä periaatteita seurataan myös Co-Design Bay -toimintaympäristöä kehitetäessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Teollisten alojen muotoilu- ja TKI -palveluja tuottavat ja muuta teollisuuden alihankintaa harjoittavat PK-yritykset.

PK-sektorin suunnittelupalveluyrityksiä on lähestytty hanketta suunniteltaessa, kohderyhmän kannalta hyödyllisten sisältöjen ja käytännön toteutusmuotojen rajaamiseksi.

- Aiemmissa Lahden alueen muotoilusektorin kehityshakkeissa aktivoituneet yhteistyöryhmät muodostavat hankkeen myötä laajenevan designekosysteemin ytimen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Kohderyhmän yrityksistä muodostettavien huippuosaajatiimien asiakasyritykset, kuten muut PK-yritykset, nopeasti kehittyvät, kasvuhakuiset yritykset, sekä alueen vientiyritykset.
- AMK -ja yliopisto-opiskelijat, mahdollisten avautuvien yritysyhteistyömahdollisuuksien muodossa
- Lahden Kaupunki ja ympäröivät yhteistyössä toimivat kunnat, yritystoiminnan ja sitä myöten verotulojen kasvun, sekä työpaikkojen määrän lisääntymisen muodossa

- verkosto- ja yhteistyökumppaneina mm. Suomen Muotoilusäätiö, KV Designsäätiö, Lahden Yliopistokeskus ja Aalto Yliopisto

Päijät-Hämeen maakuntastrategiasta muotoiluun liittyvistä linjauksista johdetut kohderyhmät hankkeen asiakascaseille ja palvelutuotteille:
- innovatiivinen uusi yritystoiminta, vihreä talous, clean tech, kestävä kehitys, resurssitehokkuus, kehittyvien markkinoiden mahdolliset case-asiakasyritykset (Kiina, Venäjä), älykkäästi erikoistuvat suuunnittelutoimistot (teollisen muotoilun prosessit, innovointi, CleanDesign)

- Erityisryhmiä, kuten vanhuksia, lapsia, liikuntarajoitteisia jne. pyritään myös saamaan mukaan case-prosesseihin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 149 912

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 147 536

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 214 160

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 210 766

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti, Hollola, Orimattila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Alan sukupuolijakauma on hyvin tasainen, eikä muotoiluprojekteissa tai -organisaatiorakenteissa eritellä toimijoita hierarkisesti. Projektit etenevät meritokratian hengessä, kunkin osaajan keskittyessä omaan erityisalaansa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Suomen muotoilukentässä noudatetaan lähtökohtaisesti yhdenvertaisuuteen, kestävään kehitykseen ja sukupuolten tasa-arvoon perustuvia prosesseja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon periaatteita seurataan myös Co-Design Bay -toimintaympäristöä kehitetäessä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 4
Ekologisiin materiaali- ja rakenneratkaisuihin pyrkiminen, sekä energian säästäminen suunniteltavien tuotteiden, palvelujen ja ympäristöjen elinkaarien aikana ovat suomalaisessa suunnittelutyössä perusperiaatteita. Näitä periaatteita noudatetaan myös Co-Design Bay -toimintaympäristöä kehitetäessä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 3
Ekosysteemimme toimii yhteistyössä arktisen designin verkoston kanssa, kehittäen uusia kestävämpiä ratkaisuja pohjoisiin olosuhteisiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
eos.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 2
Hankeemme aikana tehtävät päätökset ja prosessien myöhemmin tuottamat vaikutukset materiaali- ja teknologiavalintojen kautta esim. tuotteiden valmistuksessa vaikuttavat tilanteeseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
eos.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Pyrimme löytämään mahdollisuuksia suljetun kierron edistämiseen toimialueellamme.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 3
Ekologisiin materiaali- ja rakenneratkaisuihin pyrkiminen, sekä energian säästäminen suunniteltavien tuotteiden, palvelujen ja ympäristöjen elinkaarien aikana ovat suomalaisessa suunnittelutyössä perusperiaatteita. Näitä periaatteita noudatetaan myös Co-Design Bay -toimintaympäristöä kehitetäessä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 4
Pyrimme vaikuttamaan asiaan paikallistasolla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 4
Palvelu- ja prosessimuotoilu kuuluvat kehitettävään tarjoomaan.
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Ajoneuvomuotoilu kuulu toimialamme aktiivisiin osa-alueisiin ja on hyvin edustettu alueella.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Luomme ja tuomme "positiivista pöhinää" muotoilukentälle, sekä Lahden ja Niemen alueille.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon periaatteita noudatetaan myös Co-Design Bay -toimintaympäristöä kehitetäessä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 3
pyrimme aktiivisesti saamaan mukaan erityisryhmien edustajia ja ulkomaalaisia toimijoita.
Kulttuuriympäristö 2 5
Luomme ja tuomme "positiivista pöhinää" muotoilukentälle, sekä Lahden ja Niemen alueille.
Ympäristöosaaminen 1 2
levitämme näkökulmiamme ja osaamistamme verkostomme projektien kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Co-Design Bay -hankkeen avulla suunniteltiin ja toteutettiin:
1. Lahden alueen PK-teollisuuden käyttöön tuotteiden ja palveluiden jalostusasteen nostamisen mahdollistavat ProtoLAHTI -tilat
2. yritysten ja organisaatioiden arvoketjujen edustajien fasilitoidut kohtaamiset mahdollistavat Lahti Design Center -tilat, sekä
3. DesignLAHTI.fi -internet-sivusto, joka kokosi yhteen ja ajanmukaisti aiemmin eri osoitteissa sijainneet suunnittelualojen sähköiset sisällöt.
Hankkeen aikana viimeisteltiin alueen kehitystoimijoiden yhteiset kehitystyön toimintamallit ja työkalut, pohjaten tähän astisiin parhaisiin käytäntöihin, sekä aloitettiin alustan palveluiden ja kehitysprosessien kokeilu käytännön yritys-pilotottien avulla, joiden yhteydessä alustan resurssit tarjottiin alueen suunnittelualojen toimijoiden käyttöön. Kehitetty toiminta-alusta mahdollistaa Lahden alueen PK-yritysten tuotteiden ja palveuiden kehittämisen kansainvälisesti kipailukykyiselle tasolle.