Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70562

Hankkeen nimi: Lähiruoasta uutta liiketoimintaa – local street food

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.3.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2617489-3

Jakeluosoite: PL 230

Puhelinnumero: 03 6461

Postinumero: 13101

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

WWW-osoite: http://www.hamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sanna Lento

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sanna.lento(at)hamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 509 6443

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke tukee uuden lähiruokaliiketoiminnan syntymistä elintarvikealan pk-yrityksiin luomalla yritysyhteistyön toimintamallin tapahtumaruokailuun. Tavoitteena on nostaa vastuullisesti tuotettu lähiruoka esille tapahtumissa kehittämällä kuluttajia kiinnostavia uusia paikallisia tuote- ja palveluideoita. Hankkeen tavoitteena on tukea myös nuorten omaa yrittäjyyttä.

Hankkeessa selvitetään keinoja, joilla paikallinen ruoka ja paikalliset yritykset voivat päästä esille erityisesti suurten tapahtumien ruokatarjoilussa. Hankkeessa tehdään benchmarking-matka Ruotsin Faluniin hiihtolajien MM-kisoihin helmikuussa 2015. Matkan tarkoituksena on hakea kokemuksia siitä, miten tapahtuman markkinoinnissa luvattu paikallisen ruoan esiin nostaminen on käytännössä toteutettu. Vaihtoehtoisesti järjestetään vastaava matka muuhun merkittävään tapahtumaan.

Hanke järjestää vuoden aikana kolme-neljä työpajaa, joissa on mukana hankkeeseen sitoutuneita yrittäjiä ja opiskelijoita sekä tarvittavia asiantuntijoita. Työpajoissa mietitään uusia yhteisiä toimintamalleja tapahtumaruokailuihin. Yritykset ja opiskelijat suunnittelevat paikallisista raaka-aineista ja paikallisia resursseja hyödyntäen erilaisiin tapahtumiin sopivia vastuullisesti tuotettuja, persoonallisia ruokatuotteita ja niihin liittyviä palveluita. Kokemusten siirtämiseksi käytäntöön yritysyhteistyön toimintamallia testataan järjestämällä oma katuruokatapahtuma jonkin toisen tapahtuman yhteyteen. Hanke auttaa mukana olevia yrityksiä kehittämään yritystoimintaansa entistä vähähiilisemmäksi sekä hyödyntämään sitä viestinnässään.

Hankkeen tuloksena syntyy uusi liiketoimintamalli alueen pk-yritysten yhteistyöstä tapahtumaruokailun tuottamisessa. Sen myötä mukana oleviin yrityksiin syntyy uutta liiketoimintaa ja yritykset huomioivat toiminnassaan kestävän toiminnan periaatteita. Hankkeen tuloksena syntyy myös selvitys lähiruokayritysten markkinoillepääsystä koskien suuria tapahtumaruokailuja, ml. benchmarking-matkan kokemukset ja yhteenveto Päijät-Hämeen alueella järjestettävistä potentiaalisista tulevista tapahtumista vuoteen 2019 asti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pääkohderyhmänä ovat elintarvike- tai palvelualan pk-yritykset, jotka käyttävät paikallisia raaka-aineita ja resursseja
sekä ovat valmiita kasvuun, solmimaan yhteistyöverkostoja eri toimijoiden kanssa sekä aloittamaan mahdollisesti uutta
liiketoimintaa. Tavoitteena on saada mukaan n. 10 yritystä sekä yrittäjyydestä kiinnostuneita opiskelijoita. Hankkeen
tavoitteena on kannustaa opiskelijoita yrittäjyyteen käytännön kokemusten ja yritysyhteistyön kautta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat alueen ravitsemusyritykset, tapahtumajärjestäjät sekä tapahtumien kävijät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 61 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 60 484

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 81 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 80 646

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Padasjoki, Sysmä, Lahti, Asikkala, Kärkölä, Hollola, Heinola, Orimattila, Hartola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelussa on ollut mukana miehiä ja naisia. Opiskelijoiden osallistumisen kautta mukaan tulee eri –ikäisiä ja taustaltaan erilaisia henkilöitä. Kohdeyritysten sukupuolijakaumasta ei ole tutkittua tietoa, viimeisimmässä Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristötutkimuksessa 2013 on tutkittu vain yritysten henkilöstömääriä; suurin osa (71%) yrityksistä työllisti alle viisi henkeä.Yritykset ovat yleensä perheyrityksiä, jossa työskentelevät molemmat osapuolet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Yritykset ovat yleensä perheyrityksiä, jossa työskentelevät molemmat osapuolet. Hankkeen toimenpiteet sopivat sekä naisille että miehille, ja silloin molempien sukupuolien osallistuminen hankkeen toimintaan on luontevaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Yritykset ovat yleensä perheyrityksiä, jossa työskentelevät molemmat osapuolet. Hankkeen toimenpiteet sopivat sekä naisille että miehille, ja silloin molempien sukupuolien osallistuminen hankkeen toimintaan on luontevaa. Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvo, mutta se tulee luontevasti toimenpiteissä esille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Yritykset ovat joko itse myös alkutuottajia, tai raaka-aine tulee läheltä. Tuotteiden valmistuksen raaka-aineet ovat uusiutuvia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 6
Yrityksille annetaan opastusta ko. asioihin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 6
Toiminta riippuu kasvi- tai eläintuotteen jatkojalostamisesta, mutta toimenpiteillä on vaikutusta erityisesti luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 6
Hankkeen toimenpiteissä opastetaan yityksiä vastuulliseen toimintaan, mikä vaikuttaa mm. päästöihin, vesistöihin sekä kasvihuonekaasupäästöihin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 3 5
Yritysten vastuullinen toiminta voi vaikuttaa välillisesti myös Natura 2000 –alueisiin. Toiminta ei sijoitu näille alueille.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 5
Tapahtumaruokailumallissa ja sen toteuttamisessa huomioidaan materiaalitehokkuus ja jätemäärien minimoiminen. Hygieniavaatimukset asettavat pakkauksille joitakin reunaehtoja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 6
Yrityksiä kannustetaan esim. esimerkein uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 8
Tavoitteena työllistää paikallisia yrityksiä kestävä kehitys huomioiden.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 7
Toimenpiteissä kehitetään tuotteita ja palveluita yritysten välisenä yhteistyönä.
Liikkuminen ja logistiikka 8 6
Toimenpiteissä kehitetään tuotteita ja palveluita yritysten välisenä yhteistyönä. Logistiikassa suunnitellaan mahdollisimman kestäviä ratkaisuja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Tuotteissa käytetään paikallisia laadukkaita raaka-aineita, ja tarjotaan makuelämyksiä.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Toimenpiteet sopivat kaikille sukupuoleen katsomatta. Tuotteita ja palveluita kehitetään sekä miehille että naisille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Toimenpiteet edistävät paikallista ruokakulttuuria.
Kulttuuriympäristö 2 5
Yritykset toimivat yleensä maaseudulla ylläpitäen alueen kulttuuria.
Ympäristöosaaminen 8 6
Toimenpiteissä autetaan erityisesti yrityksiä ympäristöosaamisen eri alueilla.Myös hankkeeseen osallistuvien tapahtumajärjestäjien ympäristötietoisuus lisääntyy.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lähiruoasta uutta liiketoimintaa – local street food hankkeessa 1.1.2015-31.3.2016, pureuduttiin tapahtumissa tarjottavaan ruokaan, tapahtumaruokaan sekä sen toteuttamistapoihin, näkökulmana paikallisuus ja lähiruoka. Päätavoitteena oli luoda yritysyhteistyön toimintamalli tapahtumaruokailuun ja siten tukea uuden liiketoiminnan syntymistä lähiruoka-alan yrityksiin.
Työpajoja, kokeiluja, uusia tuotteita ja erilaisia toimintatapoja pohdittiin ja toteutettiin yhdessä asiaan sitoutuneiden yrityksien kanssa. Hankkeen käynnistämisen ja toteuttamisen mahdollisti Päijät-Hämeen liiton kautta EU:n rakennerahastosta myönnetty tuki. Hankkeen toteutuksesta vastasivat Hämeen ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu, jotka toimivat myös hankkeen osarahoittajina.
Tuloksena syntyi uusia päijäthämäläisiä tapahtumaruokatuotteita; Merosen nyhtö, Katin marjashotti, Hämäläinen hodari ja Pehtoorin puuro. Eri tapahtumaruokatuotteita suunniteltiin aina tapahtuma-asiakkaiden näkökulmasta ja tapahtumaa ajatellen. Tuotteita kokeiltiin kahdessa pilottitapahtumassa Lahdessa; Suuret Oluet - Pienet Panimot kesäkuussa 2015 sekä Salpausselän kisat helmikuussa 2016. Tuotteet herättivät kiinnostusta ja maistuivat asiakkaille. Asiakkaille kerrottiin, mistä raaka-aineista ne oli valmistettu ja kenen tekemiä ne olivat. Samalla hyvä ruoka toi tapahtumalle lisäarvoa ja toi esille alueen omaleimaisuutta.
Yritykset; Peijaiset Oy/Maaseuturavintola Hollolan Hirvi, Finnelk Oy/Maatilapanimo Hollolan Hirvi, Kinnarin Tila/Pioni ja Piironki Oy, Leibomo Limbbu Oy, Maatila-Liha Meronen Oy, Tuloiselan Marjatila, Valosen Hunajatila sekä Vääksyn Mylly Oy lähtivät yhdessä toteuttamaan hankkeen tavoitteita. Tuloksena syntyi Läheltä lautaselle –konsepti ja - yritysverkosto, joka toimii paikallisen tapahtumaruoan tuottajana myös jatkossa. Yhteystahona toimii Peijaiset Oy:stä ja Läheltä lautaselle verkosto näkyy hankkeen aikana luodun Tapahtumaruoka - Läheltä Lautaselle Facebook-sivun kautta.
Hankkeen toiminnasta ja tuloksista voi lukea lisää Lähiruokaa tapahtumiin, tuloksia päijäthämäläisen lähiruoan käytöstä tapahtumaruokailussa – julkaisusta hankkeen nettisivuilla: www.hamk.fi/tapahtumaruoka.