Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70566

Hankkeen nimi: Utsjoki malli -esiselvitys

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.2.2015 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Utsjoen kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 9129466-4

Jakeluosoite: PL 41

Puhelinnumero: 040-188611

Postinumero: 99980

Postitoimipaikka: Utsjoki

WWW-osoite: http://www.utsjoki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Eeva-Maarit Aikio

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eeva-maarit.aikio(at)utsjoki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400-151294

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Utsjoki malli -hankkeen ideana on vahvistaa Utsjokea vahvana rajakaupan ja raja-alueen lähipalvelukeskuksena, porttina Barentsin alueelle. Pitkän aikavälin visiona on, että Utsjoen kunta on vuonna 2020 vahva ja vetovoimainen lähipalvelu- ja asumiskeskus. Rajakauppa ja vienti, rajan ylittävät toiminnot sekä Norja ja Barents osaaminen ovat kehittymisen avaintekijöitä. Utsjoen kylät ovat houkuttelevia, viihtyisiä ja turvallisia asuinpaikkoja Norjassa työskenteleville ja heidän perheilleen, sekä houkutteleva yritysympäristö kaupan, palveluiden ja pienteollisuuden alan yrityksille. Lähipalvelukeskustoimintamallia voidaan soveltaa myös muihin raja-alueen asutuskeskuksiin.

Tämän hankkeen tavoitteena on tunnistaa mahdollisuudet ja asiantuntijapalveluiden tarpeet rajakauppaan ja Norjan vientiin liittyen, erityisesti Utsjoella. Hankkeen toimenpiteenä on selvityksen tekeminen, joka sisältää pk-yritysten näkemykset rajakaupan ja Norjan viennin lisäämiseksi sekä norjalaisten rajakaupan asiakkaiden näkemykset palveluaukoista. Selvityksen osana on myös toimenpide-ehdotuksia julkisten ja yksityisten asiantuntijapalveluiden kehittämiseksi.

Hankkeen tuloksena on selvitys yritysten tarpeista rajakauppaan ja Norjan vientiin liittyvistä asiantuntija ja osaamistarpeista. Hankkeen tuotoksena muodostuu loppuraportti, jossa käydään läpi hankkeen tulokset ja pohditaan jatkotyöskentelyä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat Utsjokelaiset rajakauppaa harjoittavat yritykset, yritykset jotka suunnittelevat vientitoiminnan käynnistämistä tai etabloitumista Norjan markkinoille, sekä yksityishenkilöt, jotka suunnittelevat asumista rajakunnassa ja työskentelyä Norjassa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat yritysneuvontaa antavat tahot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 28 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 28 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 40 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 40 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin

Kunnat: Utsjoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeeseen liittyen ei ole tehty analyysiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteissä otetaan huomioon sukupuolinäkökulma kaikessa päätöksenteossa. Tavoitteena on edistää aktiivisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa ja estää välitön ja välillinen sukupuolisyrjintä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat tasa-arvoisesti molempiin sukupuoliin, eikä varsinainen päätavoite ei sukupuolisen tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 7
Hankkeella vahvistetaan paikallisen kansainvälisen elinkeinorakenteen kehittymistä. Rajakaupan kehittyminen lisää ja mahdollistaa myös muunlaisen elinkeinorakenteen kehittymisen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Hankkeen aikana selvitetään asiantuntijapalveluiden tuottamisen tarve elinkeinojen kehittämiseksi.
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Hankkeen aikana käydään läpi logistisia mahdollisuuksia rajakaupassa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 0
Elinkeinollisten mahdollisuuksien lisääminen parantaa ihmisten hyvinvointia ja elämisen edellytyksiä harvaan asutulla alueella.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke kohdistuu molempiin sukupuoliin tasa-arvoisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke on tasa-arvoinen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Utsjoki malli -hankkeen ideana on vahvistaa Utsjokea vahvana rajakaupan ja raja-alueen lähipalvelukeskuksena, porttina Barentsin alueelle. Pitkän aikavälin visiona on, että Utsjoen kunta on vuonna 2020 vahva ja vetovoimainen lähipalvelu- ja asumiskeskus. Rajakauppa ja vienti, rajan ylittävät toiminnot sekä Norja ja Barents osaaminen ovat kehittymisen avaintekijöitä. Utsjoen kylät ovat houkuttelevia, viihtyisiä ja turvallisia asuinpaikkoja Norjassa työskenteleville ja heidän perheilleen, sekä houkutteleva yritysympäristö kaupan, palveluiden ja pienteollisuuden alan yrityksille. Lähipalvelukeskustoimintamallia voidaan soveltaa myös muihin raja-alueen asutuskeskuksiin.

Tämän hankkeen tavoitteena on tunnistaa mahdollisuudet ja asiantuntijapalveluiden tarpeet rajakauppaan ja Norjan vientiin liittyen, erityisesti Utsjoella. Hankkeen toimenpiteenä on selvityksen tekeminen, joka sisältää pk-yritysten näkemykset rajakaupan ja Norjan viennin lisäämiseksi sekä norjalaisten rajakaupan asiakkaiden näkemykset palveluaukoista. Selvityksen osana on myös toimenpide-ehdotuksia julkisten ja yksityisten asiantuntijapalveluiden kehittämiseksi.

Hankkeen tuloksena on selvitys yritysten tarpeista rajakauppaan ja Norjan vientiin liittyvistä asiantuntija ja osaamistarpeista. Hankkeen tuotoksena muodostuu loppuraportti, jossa käydään läpi hankkeen tulokset ja pohditaan jatkotyöskentelyä.